MALKARA

Cumhuriyet Öncesi Tarım:


Malkara ilçesi Osmanlı Devleti zamanında da önemli bir tarım ve hayvancılık merkeziydi. Çünkü Malkara toprakları az engebeli verimli topraklardır. Eski zamanlardan beri buğday, mısır, arpa, çavdar, kuşyemi, darı, yulaf, pamuk kozası, ipek böceği ile çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilmiştir. Şehrin etrafında bağlar, bahçeler ve bostanlar vardı. Elde edilen sebze ve meyveler ilçe halkının ihtiyacını karşılayabiliyordu. Hububata gelince, halkın ihtiyaç fazlası Tekirdağ Limanı yolu ile özellikle İstanbul ve askeri birliklere sevk edilirdi. Halk böylece önemli ölçüde bu yoldan geçimini sağlardı. Genellikle halk arasında zahire ticareti ve hayvan ticareti yapan tüccarlar bulunuyordu. Özellikle tarım ürünleri ve büyükbaş ile küçükbaş hayvanları alarak depolayan bu tüccarlar, devletten gelen emir üzerine mallarını ihtiyaç duyulan yere sevk ediyorlardı.

Bağlardan elde edilen üzümden gayri Müslimler şarap elde ediyorlardı. Bu şarapları hem ihtiyaçlarında kullandıkları gibi diğer gayri Müslimlere de satıyorlardı. Malkaralılar, koyun, keçi, sığır, at, katır vs gibi hayvanları da yetiştiriyorlardı. Hayvancılık tarım kadar önemliydi. Bu hayvanlar hem halkın et ihtiyacını karşılarken, hem de sahiplerinin ve ordunun ihtiyaç duyduğu hayvan gücü ihtiyacını da karşılıyorlardı. Örneğin hem çift sürmek için, hem de top arabası çekmek için bu hayvanlar lazımdı.

Günümüzde Tarım:

İlçemiz gerek tarım, gerekse hayvancılık bakımından önemli bir konuma sahiptir. Toplam 1.225.000 dekar olan arazinin 679.600 dekarı kültür arazisi, 77.400 dekarı mera, 9.000 dekarı çayırlıktır. Kısaca arazilerimizin 2/3'ünde doğrudan veya dolaylı olarak tarım yapılmaktadır.

İlçede sulama amaçlı Karaidemir Barajı ve 8 sulama göIeti bulunmaktadır.Bunların toplam sulama kapasitesi baraj hariç 17.862 dekardır. Sulama yapılan arazi 7.000 dekardır. Barajdan yapılan sulamayla birlikte toplam 55.000 dekarlık arazide sulu tarım yapılmaktadır. Özellikle sulama yapılan arazilerde ikinci ürün olarak silajlık mısır,ayçiçeği ve kısmen de sebze yetiştirilmektedir.

Tarım modern usullerle yapılmaktadır. Tarlanın hazırlanışı, tohum ekilisi, ilaçlama, gübreleme, hasat ve saman desteklenmesi gibi her aşama makinelerle gerçekleştirilmektedir. Ayrıca buğday, ayçiçeği gibi ürünlerde verimli ve hastalıklara dayanıklı tohumlar kullanılmaktadır.

Ekimi yapılan en önemli tarım ürünleri buğday, ayçiçeği,ve yem bitkileridir. 2013 Yılında tarım alanları 300.000 dekar Buğday,300.000 dekar Ayçiçeği, 32.000 da Yem Bitkisi,25.000 dekar Arpa ve 11.850 dekar diğer tarla ürünleri olmak üzere toplam 668.850 dekar tarla arazisi,7300 dekar sebze bahçesi,1950 dekar meyve bahçesi ve 1500 dekar bağ arazisi olarak dağılım göstermiştir.


İlçemiz hayvan varlığı ve kalitesi bakımından Türkiye'de önemli bir konuma sahiptir. Özellikle süt inekçiliği ve damızlık hayvan bakımından açık pazar konumundadır.

İlçede 58.000 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. İlçemizde günlük süt üretimi ortalama 288.000 litredir. Bunun 14.000 litresi vatandaşın kendi tükettiği ve kayıt dışı sattığı miktardır. Sanayiciye her gün verilen süt miktarı ortalama 274.000 litredir. Bu miktar kış aylarında 250.000 litre, bahar ve yaz aylarında ise 300.000 litredir.

Böylece ilçemizin yıllık süt üretimi 100.000 ton civarındadır. İlçede süt üreticisi olarak toplam 5.500 kişi bulunmaktadır. Sütler tamamen makinelerle sağılmaktadır. Avrupa standartlarında hijyenik koşullara ulaşmak ve bakteri sayısını bu standartlarına indirmek için gerekli tedbirler alınmış ve uygulamaya konulmuştur. Süt üreticisine 2012 yılında 7.276.490 TL. destekleme primi ödenmiştir.

İlçede küçükbaş hayvan sayısı toplam 63.000'dir. Bunun 48.000 adedi koyun, 15.000 adedi keçidir.

Malkara köylüsüne et, süt, ve tarımı ürünleri için 2013 yılında Devletçe 25.781.823 TL destekleme primi ödenmiştir. Yine 2013 yılında Gübre Mazot ve Toprak Analizi desteği olarak 6.807 çiftçimize 7.464.528 TL. ödeme yapılmıştır.

İlçe topraklarının kullanıma göre dağılımı şöyledir:


Kültür arazisi: 679.600 dekar
Tarım Dışı Arazi: 226.620 dekar
Orman Arazisi: 232.380 dekar
Mera Arazisi: 77.400 dekar
Çayır Arazisi: 9.000 dekar
TOPLAM : 1.225.000 dekar