MALKARA

Osmanlı imparatorluğunun çöküşü ve 1789 Fransız İhtilali'nin yarattığı milliyetçilik akımı nedeniyle 1800'lerden itibaren Balkan ulusları devletleşmeye başlamıştır.

Bu süreç sonucunda, Balkanların fethine katılan ve yüzyıllarca bu ülkelerde yaşayan Türkler için acılı, sancılı ve hüzünlü bir dönem başlamıştır. Anadolu'nun hemen her yöresinden gelen, ama büyük çoğunluğu Karamanoğulları ve Aydınoğulları beyliklerinden gelenlerin oluşturduğu Balkan Türkleri, yüzyıllarca insanca davrandıkları, adalet ve merhamet gösterdikleri Balkan ulusları tarafından kadın-erkek, yaşlı-çocuk demeden toplu katliamlara, işkencelere, sürgünlere, insanlık dışı her türlü muameleye tabi tutulmuşlardır.

Günümüze kadar süren bu insanlık dışı davranışlar karşısında soydaşlarımız mallarını ve arazilerini bırakarak Trakya ve Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmışlardır. Özellikle 1877-1878 Osmanlı Rus Harbinden sonra ve Lozan antlaşması gereği yapılan mübadele neticesinde kalabalık kitleler halinde Anavatana gelip yerleşmişlerdir. Bu nedenle hem yerleşim yerlerinin, hem de yaşayanların isimlendirilmesi bakımından çeşitlilik göze çarpmaktadır. Bölgede yaşayanlar birbirlerini muhacir, gacal, pomak, boşnak, karabacak, arnavut, yörük, türkmen vb. olarak adlandırmakta ancak çoğu kez bu kavramların gerçek anlamları, söyleyenler tarafından dahi doğru bilinmemektedir. Balkanlar'dan Trakya ve Anadolu'ya ikiyüz yıllık çileli bir göç süreci yaşayan insanlarımız geldikleri ülkelerdeki asıl köklerini genellikle bilmemektedirler.

Oysa Balkanlar MS V. yüzyıldan itibaren çeşitli Türk kavimlerinin fetih ve yerleşim alanları olmuştur. Kavram kargaşasını ortadan kaldırmak ve tarihi gerçekleri doğru açıklayabilmek için Balkanların yakın tarihine ışık tutmak gerekmektedir. Bu bakımdan Malkara tarihi, bir anlamda Balkan Türkleri tarihinin kısa bir özetidir.