KURUMSAL

KIRIKALİ

RECEP YAVER

Özgeçmiş

MAHALLE MUHTARLARININ GÖREV TANIMLARI

1-Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına ve emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara katılmak,

2-Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılması,

3-Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak,

4-Salgın ve bulaşıcı hastalıkları, şüpheli kimseleri ilgili kuruluşlara bildirmek,

5-Askerlik ve seferberlik başta olmak üzere tebligatların yapılmasında yardımcı olmak,

6-Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak,

7-Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmuhaberler düzenleme,

     -Fakir İl Muhaberi

     -Nüfus Cüzdanı Kayıp Formu

8- Nüfus kağıdını kaybeden ya da yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek,

9- Muhtaç, yaşlı, sakat ve kimsesizlere, "Yeşil Kart" verileceklerin ve afet zamanlarında yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olmak,

10-Mahallede yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek,

11-Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek,

12-Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak),

13-Salgın ve bulaşıcı hastalıkları günü gününe gerekli kurumlara haber vermek,

14-Hekim olmayanların ve üfürükçülerin hastalara ilaç yapmasını menetmek ve gerekli kurumlara haber vermek,

15-Köylünün çiçek ve bulaşıcı hastalıklar aşısı ile aşılanıp hastalıktan kurtulmasına çalışmak,

16-Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmekte olduklarını anlamak ve bunlar içinde şüpheli adamlar veyahut ecnebiler görülürse hemen yakın karakola haber vermek,

17-Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikahlanan ve boşananların defterini yapıp, bir sonraki ayın onuncu gününden önce nüfus memuruna vermek ve köyün nüfus defterini birlikte götürerek vukuatı yürüttürmek,

18-Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek, yardım etmek ve tahsildarların yolsuzluğunu görürse gerekli kurumlara haber vermek,

19-Asker toplamak, bakaya ve kaçakları gerekli kurumlara haber vermek,

20-Köy civarında eşkiya görürse gerekli kurumlara haber vermek ve elinden gelirse tutturmak,

21-Köylünün ırzına, canına, malına el uzatan ve kanunları dinlemeyen kimseleri köy korucuları ve gönüllü korucularla yakalattırarak gerekli kurumlara göndermek,

22-Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeye ve çevirmeye çalışmak, (orman yangınlarında sınırdan dışarı olsa dahi yardıma mecburdurlar.),

23-Mahkemelerden gönderilen celpname ile her türlü tezkere ve hükümleri lazım gelenlere bildirerek istenilen işleri yapmak, mahkeme mübaşirine ve jandarmaya vazifesinde kolaylık göstermek,

24-İhzar ve tevkif müzekkereleri (bazı adamların kanun namına tutulmasını emreden mahkeme kağıdı) gösterildikçe aranılan kimseleri kağıdı getirenlere tutturmak,

25-Zarar görenlerin şikayeti ve bilip işitenlerin haber vermesi üzerine sorup araştırmak,

26-Bu kanunda ismi geçen davaları ihtiyar meclisine söyleyip hükmünü almak,

 

6360 SAYILI BÜYÜKŞEHİR KANUNUNA GÖRE SÜREÇ

1-Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan köylerin; Menkul ve gayrimenkulleri üstündeki tasarrufları, yeni personel istihdamı, imar uygulamaları ve borçlanmaları 30 Mart 2014 tarihi ile sınırlandırılmıştır.

2-Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini ilçe merkezine bağlayan yolların yapım ve bakımı Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiştir.

3-Büyükşehir'in sorumluluğundaki yolların temizliği ve karla mücadelesi Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiştir.

4-Mahalleye dönüşen köylerde Emlak Vergisi, 2464 sayılı Kanunca alınması gereken vergi ve harçlar 5 yıl süreyle alınmaz.

5-Mahalleye dönüşen köylerde faaliyet gösteren esnafa Gelir Vergisi Kanununca tanınan muafiyetler 31.12.2017 tarihine kadar devam eder.

6-Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde 5 yıl süreyle içme ve kullanma suyu için en düşük tarifenin % 25'i geçmeyecek şekilde ücret belirlenir.

7-Tüzel kişiliği sona eren ve mahalleye dönüşen orman köylerinin ve köylüsünün orman mevzuatından kaynaklanan her türlü hakkı korunmuştur.

8-Tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köy ve beldelerin mera, yaylak ve kışlaklar üzerindeki her türlü hakkı muhafaza edilmiştir.

9-Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde yapılacak ticari amaç taşımayan yapılar ile ilgili “Tip Proje” uygulaması getirilerek, vatandaşın proje bedeli gibi ek külfetlerin altına sokulmasının önüne geçilmiştir.

10-İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde, Maden Kanunu ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre il özel idarelerine verilen yetki ve görevler valiliklerce yerine getirilecektir. Elde edilen tüm gelirler genel bütçeye gelir kaydedilecektir. Bu ödenek kaynağın bulunduğu yerleşim yerlerinin alt yapı hizmetlerinde kullanılır.

11-Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları halen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam ederler. Bu yerler için ihtiyaç olması halinde Malkara Belediyesi aynı usulle yeni görevlendirmeler yapma yetkisindedir.

30 MART 2014 SONRASI MUHTARLIK DEVİR SÜRECİ

1-Tüzel kişiliği sona erecek.

2-KÖYLER ( MAHALLELER )

3-Sahip olduğu malvarlığı / borçları ile personelin devir, tasfiye ve paylaşımı işlemlerini devir alan kurum ile birlikte yürütür.

4-Taşınmaz, taşıt, borç, alacak, verecek, hak alacaklarını devrolan kurum ile yapacaktır.

5-Elektrik, telefon aboneliklerine ait işlemler, hangi taşınmaza ait ise o taşınmazın devir olduğu kurum ile devir teslim işlemi yapacaktır.

DEVİRDE HAZIRLANACAK BELGELER

1-Personel alacakları, ( Kıdem Tazminatları ) Personel dosyaları,

2-Muhtarlığın Mahkeme Kararlarına istinaden üçüncü kişi alacağı takibi belgesi,

3-Telefon - Elektrik abonelik dosyaları,

4-Taşıt ruhsatları ve dosyaları,

5-Gayrimenkul ( Bina, Arsa, Arazi ) tapu belgeleri,

6-30 Mart 2014 tarihi dahil mevcut borç ve alacak listesi.