KURUMSAL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Şevket GÜL

Özgeçmiş

1973 Çankırı/Kurşunlu doğumluyum. İlk ve ortaokulu İstanbul Gazi Osman Paşa'da tamamladım. 1992 yılında Işıklar Askeri Lisesi'nden, 1996 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldum. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünde yüksek lisans yaptım.  TSK'nın çeşitli kademelerinde 17 yıl görev yapmayı müteakip 2013 yılında Binbaşı rütbesinden kendi isteğimle istifa ettim. İstanbul Adalar Belediyesi'nde bir süre çalıştıktan sonra 14 Haziran 2013 tarihinde Malkara Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne naklen atandım. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

444 59 42 - 1100282 427 16 40yaziisleri@malkara.bel.tr

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri

MADDE 7 - (1) Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 48. Maddesi gereğince Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

(2) Yazı İşleri Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının alınması, iş ve işlemlerini geçerli mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir.

 (3) 5393 sayılı yasanın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar, Meclis toplantılarını süresi içerisinde ilan edilmesini sağlar, Meclis toplantı tutanaklarını tutar, gündemdeki dosyaları kayıt defterine işler, toplantıları kayda alır, kayıtların kaset çözümlemesini yapar ve arşivler. Meclis Kararlarının yazılımını sağlar, ilgili mercilerin onayını aldıktan sonra karar asıllarını ilgili birimlere intikalini sağlar ve birer nüshasını arşivler. Karar Özetlerini ilgili birimlere ulaştırır. Meclis kararları ve gündemini internette yayınlatır.

 (4) 5393 Sayılı yasanın 33. Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından Encümen üyesi olarak görevlendirilen Yazı İşleri Müdürü, mahiyetinde çalışan elemanlar aracılığı ile encümenin çalışma koşullarını ve karar alınmasını ve uygulanmasını sağlar. Encümen kayıt defterine karar numarası vererek alınan kararları kayıt yapar. İlgili onaylardan sonra karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırır. Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arşivler.

 (5) Yazı İşleri Müdürlüğü Belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim alır. Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını belirli bir düzen içerisinde sağlar.

 (6) ) İlan  ve anons işlemleri ile Evlendirme memurluğu vasıtasıyla nikah işlemlerinin yürütülmesini sağlar. Bimer işlemlerini yürütür.

(7) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

 

Müdürlük yetkisi

 MADDE 8 -  Yazı İşleri Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün sorumluluğu

 MADDE 9 - (1) Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

 MADDE 10 -  Yazı İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

• Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

•Yazı İşleri Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.

•Müdürlük personelinin  izin planlarını yapar, izinlerinin kullanımını sağlar, rapor, doğum, ölüm ve vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder.

•Yazı İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

•Dış ve iç birimlerden gelen-giden gizli dereceli evrakların, gizli evrak defterine kaydını yaparak yerine ulaşmasını sağlar.

•Başkanlığa bağlı birimlerden; Belediye Meclisine ve Encümeninde görüşülmesi için sevkli gelen evraklarla Başkanlık adına meclis ve encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlar.

•Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

•Yazı İşleri Müdürlüğü yukarıda sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Kanuna dayanarak Belediye Başkanlığınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

•Başkanlığa gelen yazı ve belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir.

•İşleri organize eder, personelin belirlenen ölçülerde çalışmasını ve yapılan görev bölümünün işleyişini sağlar, meydana gelen aksaklıkları Başkan yardımcısına veya Başkana bildirir.

•Başkan yardımcısı veya Başkan tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini takip eder ve Başkan yardımcısı veya Başkana bildirir.

•Bürodaki tüm iş ve işlemlerin(meclis ve encümen kalemi, evlendirme, ilan ve evrak kayıt memurlarının görevlerinin) sağlıklı yürümesinden Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanı karşı sorumludur.

•Yapılan tüm yazışmalarda Başkan Yardımcısının paraf ve onayını alır.

•Büronun temizlik, düzen ve çalışma huzurunu sağlar, olumsuzlukları bildirir.

•Encümen toplantısına Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince Belediye Başkanının görevlendirme yazısı ile encümenin memur üyesi olarak toplantıya katılır.

Belediye Meclis  Kaleminin  görev ve sorumlukları

MADDE 11  (1) Meclis Toplantı tarihini, Belediye Başkanı tarafından belirlenen gündem maddelerini, toplantı günü ve saatini Belediye Kanunun 20.21. maddeleri gereğince en az 3 gün önceden kamuoyuna duyurulmasını, Zabıta Personeli marifetiyle ve telefon aracılığı ile Meclis Üyelerine ulaşmasını, Meclis Gündeminin Belediye İlan panosunda ilan edilmesini sağlar.

(2) Kararı çıkan tekliflerin ve önerilerin numaralandırma işlemlerinden sonra yazımını yapar, toplantı tutanakları ile birlikte Başkanlık Divanın' daki üyelere imzalatır. İlgili müdürlüklere karar suretlerini zimmetle gönderir. İki karar aslını Kaymakamlığa gönderir. Onaylanan karar asıllarını düzenli ve sırasıyla arşive alır. Toplantıda görüşülen konuları meclis toplantısı esnasında kayda alır. Toplantı sonrasında kayıtları deşifre eder, tutanak haline getirir ve sırasıyla arşive alır.

(3)  Meclis Üyeleri devamlılık cetvelini tutar.

(4) Meclis üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin ödenmesi için bir üst yazı ile birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne sevkinin yapılmasını kontrol eder.

(5) Yazı İşleri Müdürü'nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.

 

Belediye Encümen Kaleminin görev ve sorumlukları

MADDE 12  (1)Belediye Encümeni 5393 Sayılı Kanunun 33.maddesinde belirtilen üyeleri ile aynı kanunun 35.maddesi gereği Önceden belirlenen gün ve saatte toplanır.

(2) Belediye Başkanı tarafından Belediye Encümenine havale edilen dosyalar doğrultusunda gündem hazırlar.

(3) Encümende görüşülen tekliflerin geldiği şekliyle veya encümen görüşü doğrultusunda kararları yazıp, gereği için zimmet karşılığı ilgili müdürlüklere verilir.

(4)Encümen karar asıllarının encümen üyelerine imzalatılması, kararda muhalif olanların gerekçelerini yazmaları sağlanır.

(5)Encümen toplantısında alınan kararlar sırası ile encümen defterine kayıt edilir.

(6) Encümen karar asıllarını dosyalar, arşivlenmesini sağlar.

(7) Encümen üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin ödenmesi için bir üst yazı ile birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şevkinin yapılmasını kontrol eder.

(8) Yazı İşleri Müdürü'nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.

 

Evrak kayıt Memurunun görev ve sorumlukları

 MADDE 13 - (1) Gelen ve giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini önceliklerine göre sıraya koyup kaydını yapar ve yürütür. Demirbaşa kayıtlı eşyaları korur, yılsonu sayımını yapar. İşlemi biten Müdürlük evraklarının ilgili mevzuatına uygun olarak arşivlemesini yapar.

(2) Birimlerden gelip resmi kurumlara veya şahıslara giden evrakları zimmetle veya posta ile gönderir ve Belediyeye ait evrakları yine zimmetle teslim alır.

(3) Yazı İşleri Müdürü'nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.

 

İlan İşleri Memurunun görev ve sorumlukları

MADDE 14 (1)Belediyemize Resmi Dairelerden gelen ilan metinlerinin ilan tahtasına asılarak ilanını yapmak, bu ilanlara ait tutanakları Resmi Dairelere göndermek,

(2) Vatandaşlarımızdan gelen cenaze ve kayıp vb. ilanları ses yayın cihazı ile anonslarını yapmak, halkımızı bilgilendirmek.

(3) Yazı İşleri Müdürü'nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.

 

Evlendirme Memurunun görev ve sorumlukları

MADDE 15  (1) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Evlendirme Yönetmeliği,  ilgili genelgeler çerçevesinde nikâh iş ve işlemlerini yapmak.

(2) Resmi Nikâh kıymak isteyen adayların başvurularının kabul edilmesi,

(3) Nikâh işlemleri için gerekli olan kıymetli evrakların, Mal Müdürlüğünden alınması, Resmi Evrak Defterine seri numarasına göre kaydının yapılması,

(4)Başvuru sahiplerinin müracaat evraklarının kabul edilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğunun denetlenmesi, inceleme sırasında evlenmelerine yasal engel bulunmayan müracaat sahiplerinin taleplerinin kabul edilmesi, nikâh akdinin gerçekleşeceği tarihin belirlenmesi,

(5)Yapılan tüm nikâh akitlerini nüfus kütüğüne işlenmesi için Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesi,

(6)Evlilik işlemleri kabul edilen ve nikâhları ilçe sınırları dışında kıydırmak isteyen çiftlere izinname hazırlanması,

(7)Nikâh işlemleri için istenen evraklar, Malkara Belediye Başkanlığının Resmi İnternet Sayfasında yayımlanır ve ilgilenenlerin bilgilendirilmesi sağlanır.

(8)Nikâh İşlemleri ile ilgili tüm evrakların arşivlemesinin yapılması

(9) Evlendirme Yönetmeliği'nin 9.maddesi gereği İl Merkezinde Belediye Başkanı ve görevlendireceği Memur Belediye hudutları dahilinde bu yetkiyi kullanabilir. Belediye Başkanı bu yetkiyi kullanmakta her zaman özgürdür.

(10) Evlendirme Memuru bu görevinden dolayı Belediye Başkanı ve İl Nüfus Müdürüne karsı sorumludur.

(11)Yazı İşleri Müdürü'nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.

 

Yazı İşleri Müdürlüğü İç Hizmet Yönetmeliğine ilgili dökümanlar kısmından ulaşabilirsiniz.