KURUMSAL

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Semih YONAR

Özgeçmiş

1992 yılında Çanakkale’nin Çan ilçesinde doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi tamamladıktan sonra, 2015 yılında Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 2016 yılından bu yana Malkara Belediyesinde görev yapmaktayım.  

444 59 42 - 1370282 427 16 40temizlikisleri@malkara.bel.tr

 

MALKARA BELEDİYESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

MADDE: 1 AMAÇ:

Temiz toplum, uygar toplum anlayışından hareketle tertemiz, düzenli, sağlıklı ve yaşanılır bir kent oluşturma çerçevesinde, yerleşim alanlarında üretilen atıkları günübirlik almak; cadde, sokak, bulvar, çarşı-pazar ve sokakların günlük temizliğini aksatmadan yapmak

 

MADDE 2: KAPSAM:

Bu yönetmelik, Malkara Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenler.

 

MADDE 3: DAYANAK:

Temizlik İşleri Müdürlüğü, ''5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesi ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak Meclis kararı ile oluşturulan ve 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol kanununda belirtilen Görev,Yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak bu yönetmelik hazırlanmış olup'' Belediye Başkanının yada görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 

MADDE 4: TANIMLAR :

Bu yönetmelikte geçen;

Belediye: Malkara Belediyesini

Meclis: Malkara  Belediye Meclisini,

Başkanlık: Malkara Belediye Başkanlığını

Başkan: Malkara Belediye Başkanını,

Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,

Müdürlük: Temizlik İşleri Müdürlüğünü

Şeflik: Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği

Personel: Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Şefliğinde Görevli Tüm Personeli

Müdür: Norm Kadro Esaslarına Göre İhdas Edilmiş, Görevde Yükselme Atanma Şartlarına Uygun Personeli

Teknik Personel: Çevre Mühendisi,Çevre Teknikeri ve Çevre Görevlisini

Temizlik Görevlisi: Kamyon Şöförleri,Temizlik İşçileri(Erbab   İşçileri),Meydancılar(Mevkiiciler),Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisinde Çalışan Personeli

Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşimiçinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı,

Çevre Korunması: Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yokolmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların bütününü,

Çevre Kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Atık: Herhangi bir faaliyet sonucu oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü maddeyi,

Katı Atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevreninkorunması bakımından düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı atık maddeleri,

Ambalaj Atığı: Hammadden işlenmiş ürüne kadar bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunumu için kullanılan, herhangi bir malzemeden yapılmış, ambalajların kullanım ömrü dolmuş olanları,

Bitkisel Atık Yağ: Rafine sanayinde çıkan soapstockları, tank dibi tortuları, yağlı toprakları,kullanılmış kızartmalık yağları, çeşitli tesislerin yağ tutucularından çıkan yağları ve kullanım süresi geçmiş olan bitkisel yağları,

Hafriyat Toprağı: İnşaat öncesinde arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı vbfaaliyetleri sonucunda oluşan toprağı,

İnşaat Atıkları: Konut, bina, köprü, yol vb alt ve üst yapıların yapımı esnasında ortaya çıkanatıkları,

Çevresel Gürültü: Ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği,deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzerleri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü dahil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava seslerini,

Ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL): Faydalı ömrünü tamamladığı belirlenerek araçtansökülen orijinal veya kaplanmış, bir daha araç üzerinde lastik olarak kullanılamayacak durumda olan ve üretim esnasında ortaya çıkan ıskarta lastikleri,

Pil: Şarj edilmeyen, primer hücrelerde kimyasal reaksiyon sonrasında oluşan kimyasalenerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağını,

Atık Pil ve Akümülatör: Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrıolarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pil ve akümülatörleri,

Atık Motor Yağı: Belirli bir kullanım süresi sonucunda motorlu araçlardan kaynaklanan veorijinal kullanım amacına uygun olmayan atık yağları,

Atık yağ: Kullanılmış benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve diferansiyel, transmisyon,gres ve diğer özel taşıt yağları ile hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı dişli, sirkülasyon, metal kesme ve işleme, metal çekme, tekstil, ısıl işlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, kağıt makinesi, yatak ve diğer özel endüstriyel yağlar ve endüstriyel gresler, kullanılmış kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri özel müstahzarlar ve kullanıma uygun olmayan yağ ürünlerini,

Su Kirliliği: Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojiközelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik kaynaklarda insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde veya enerji atıklarının boşaltılmasını,

Tıbbi Atık: Ünitelerden kaynaklanan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıkları,

 

MADDE 5: KURULUŞ:

Temizlik İşleri Müdürlüğü; Müdür ,Teknik Personel(çevre mühendisi,çevre teknikeri ve çevre görevlisi) ve Saha Personelinden(kamyon şöförü,meydancı,mevkiici,ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisi çalışanı) oluşmaktadır.

 

MADDE 6: TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA KONULARI:

•Çöpü toplanacak cadde,sokaklar ile temizlenecek cadde ile sokakları belirlemek,

•Araç ve sokaklara eleman ile araç tahsisi etmek,

•Çöp konteynerlerini, cadde ve sokaklarda uygun yerlere koymak,

•Genel temizlik, çevre temizliği için gerekli konteyner ve araç-gereci sağlamak,

•Malkara halkının temizlik konusunda bilinç düzeyini yükseltmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek ve bu konuda kitle iletişim araçlarından azami ölçüde yararlanmak,

•Dönemsel analizlerle çöp toplama hizmetlerinin birim maliyetini hesaplamak ve maliyeti en aza indirecek önlemler geliştirmek,

•Sahada çalışanların, iş yapma güçlerinin arttırılmasını özendirmek,

•En az her gün ve en erken saatte çöp toplanması ilkesine ağırlık vermek,

•Maliyet analizi, güzergah planlaması ve günlük çalışmaların izlenmesi için planlama ve mühendislik araştırmalarına özel bir önem ve ağırlık vermek,

•Çöp konteynırlarını belli periyotlarla yıkamak, dezenfekte etmek

 

MADDE 7: ÇEVRE KORUMA KONTROL ŞEFLİĞİ'NİN AMAÇ VE GÖREVLERİ

2872 sayılı Kanunun çerçevesinde, çevremizi tehdit eden her türlü tehlikelerle ve kirliliklerle mücadele edip geleceğimizin mirasçıları olan çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre bırakmak.

Şefliğin Amacı ;Malkara  Belediyesi sınırları dahilinde çevre koruma ve kontrol faaliyetlerini en etkin şekilde yürütmek, yaşamsal faaliyetler sonucu çevreye verilen zararları en aza indirmektir.

Şefliğin Görevi; İlçemiz genelinde çevre kirliliğine yol açan / açabilecek faaliyetlere karşı, ilgili yasalar çerçevesinde teknik desteği sağlamaktır.

 

MADDE 8: ÇEVRE KORUMA ve KONTROL ŞEFLİĞİ'NİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER

Kanunlar

 -5393 sayılı Belediyeler Kanunu

-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

-2872 sayılı Çevre Kanunu

-5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Yönetmelikler

1.Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

2.Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

3.Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

4.Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

5.Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

6.Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

7.Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

8.Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği

9.Atık Yağların(motor vb.) Kontrolü Yönetmeliği

10.Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

11.Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

12.Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

13.Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

14. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)Yönetmeliği

15.Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

16.Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin Yönetmelik

17. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

18.Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

19.Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği

20. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği

 

MADDE 9: ŞEFLİĞİN GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Şeflik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Yönetmelikleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri, İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları, Belediye Meclis ve Belediye Encümen Kararları ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda verilen görev ve yetki çerçevesinde aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 

MADDE 10:ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ŞEFLİĞİ'NİN TANIMI :

Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği;

1.Malkara Belediye sınırları içerisinde çevrenin korunması, geliştirilmesine ilişkin plan ve projeleri geliştirmeyi, çevre ile ilgili araştırma, inceleme çalışmaları yapmayı, çevre korumaya ilişkin aralıksız denetimleri kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapmayı,

2.İlçemizde geri dönüşüm özelliğine sahip tüm atıkların kaynağında azaltılarak, üretiminden bertarafına kadar doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, eğitim çalışmalarıyla toplum bilincinin geliştirilmesi ve bu duyarlı yaklaşımın kalıcı alışkanlıklar haline getirilmesini,

3.Nüfusla orantılı olarak artan gürültü, görüntü ve hava kirlilikleri gibi çevresel faktörlerin olumsuz etkilerini önlemeyi,

4.Yürürlükteki mevzuata uygun olarak çevrenin korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda sürdürülebilir çevre politikaları üreten, geliştiren ve uygulamayı amaçlayan bir şefliktir.

MADDE 11:ATIK YÖNETİMİ ve ÇEVRE DENETİM BİRİMİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

(1)Atıkların, çevre mevzuatına uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

(2)Ambalaj atıklarının, "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

(3)Ambalaj atıkları geri kazanım proje kapsamında sokak toplayıcılarıyla mücadele etmek  ve market vb. satış noktalarında denetimleri sağlamak,

(4)Bitkisel atık yağların, "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

(5)Atık Motor Yağların, "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

(6)Tıbbi atıkların "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak belirtilen esaslar doğrultusunda bertaraf edilmesi amacıyla çalışmaları yapmak ve yaptırmak,

(7)Atık Pillerin, "Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

(8)Elektrikli-Elektronik atıkların,”Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

(9)Atık Araç Lastiklerini, "Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

(10)04.06.2010tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince, gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak, gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler yapmak veya yaptırmak, gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak,

(11)Hafriyat ve inşaat atıklarının, "Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

(12)Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkları (boya kutuları, tiner kutuları, sprey kutuları, atık florasanlar, son kullanma tarihi dolmuş ilaçlar v.b.) “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği “ne göre biriktirmek ve ilgili geri dönüşüm / bertaraf tesisine gönderilmesini sağlamak,

(13)Tesislerden kaynaklanan endüstriyel atık sular ile konutlardan kaynaklanan evsel atık suların nehir ve dere gibi alıcı ortamları kirletenlerin kontrol edilmesi, incelenmesi, tespiti, raporlanması ve tespit edilen sorunların çözümü için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gerekli bilgi ve belgelerin gönderilmesini sağlamak ve yasal işlemler için gereğini yapmak,

(14)Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda oluşan atık suları gerekli önlemleri almadan alıcı ortama verenleri denetlemek ve yasal gereğinin yapılması için raporlandırarak ilgili makama bildirmek,

(15)Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,

(16)Hava kirliliğinin önlenmesi hususunda denetimler yapmak ve çalışmalarda bulunmak,

(17)Çevre kirliliğine sebebiyet veren  kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında kanun ve yönetmelikler uyarınca yaptırım uygulamak,

(18)Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili denetim yapmak, şikayetleri değerlendirmek, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşları tespit etmek, yasal mevzuatı uygulamak, olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını ve belirlenen kriter ve standartların uygunluğunu sağlamak,

(19)Ekolojik dengenin korunması için gerekli çalışmaları yapmak ve ilgili birim ve kuruluşlarla irtibat kurmak,

(20)Müdürlük Kalem Servisine gelen yazılı ve sözlü şikâyetleri mahallinde inceleyerek şikâyetlerin bertarafını sağlamak,

(21)Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan ortak denetimlere katılım sağlamak,

(22)Vatandaşların ve çeşitli kuruluşların çevreye ilişkin dilek ve şikayetlerinin alınması, değerlendirilmesi ve gereğinin yerine getirilmesini sağlamak,

(23)Belediyenin diğer birimlerinin yetki alanına giren çalışma alanlarında da çevre konularında gerektiğinde tedbir alınmasını talep etmek, alınan tedbirler hakkında görüş istendiğinde görüş beyan etmek, gibi faaliyetlerden sorumludurlar.

 

MADDE 12: ÇEVRE EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME BİRİMİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

(1)Toplumda çevre bilincinin gelişmesini sağlamaya yönelik projeler geliştirmek, eğitici materyaller hazırlamak ve eğitim programları düzenlemek,

(2)Toplumda çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla konuyla ilgili kişi, kurum, kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

(3)Çevre konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayımları incelemek ve arşivlemek,

(4)Çevre bilgilendirme ve yönlendirme merkezi oluşturarak, gelen şikâyet, talep ve önerileri değerlendirmek, çözümünü sağlamak,

(5)Toplumda çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla çevreye ilişkin özel günlerde etkinlikler düzenlemek,

(6)Çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

(7)Belediye sınırları dahilindeki okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında çevre bilinci oluşturma/geliştirme amaçlı eğitimler vermek ve atık toplama kampanyaları düzenlemek,

(8)Belediye sınırları dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çevre bilincini geliştirme amaçlı toplantılar düzenlemek,

(9)Belediye sınırları dahilindeki mahalle muhtarlıklarında ve sitelerde toplantılar düzenleyerek, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar ve atık pil ve akümülatörlerin kaynağında ayrıştırılması konularında eğitimler vermek, gibi faaliyetlerinden sorumludurlar.

 

MADDE 13: MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

1.Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

2.Personelin sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

3.Müdürlük biriminin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

4.Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak.

5.Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,

6.Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,

7.Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

8.Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,

9.Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,

10.Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,

11.Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen konuların gerçekleştirilmesi için ilgilileri yönlendirmek, izlemek, denetlemek,

12.Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur.

13.Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

14.Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur.

15.Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek, bu iş için gerekli her türlü harcama alım satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunmak, işlemlerin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

16.Mal, hizmet, malzeme alımlarında harcama yetkilisidir.

17.Müdürlük emrinde görev yapan büro sorumluları ve diğer görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek,

18.Birimler arasında koordinasyonu sağlayıcı tedbirleri almak ve yapılan işleri denetlemek,

19.Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, stratejik plan hazırlayıp ilgili birime sunmak. Stratejik plan, bütçe, iş yatırım programları ve yasalar uyarınca harcama yapılmasını sağlamak. Müdürlüğün Yatırım Programlarını hazırlayarak ilgili birime sunar.

20.Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek, Belediye adına toplantılara katılmak. Çalışma konularıyla ilgili olarak düzenlenecek seminer, panel, fuar, gezi, konser gibi organizasyonlarda Belediyeyi temsil eder.

21.Başkanına ve Başkan Yardımcısı'na bağlı olarak yürürlükteki yasaların ve ilgili yönetmeliklerin yetki ve sorumlulukları kapsamında, bu yönetmelikte belirtilen görevlere ve ilgili mevzuatların belediyelere verdiği görevleri ifa eder.

22.Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık talimatları doğrultusunda idare eder.

23.İlgili mevzuat, yetki ve yönetmelikler çerçevesinde uygulama projeleri geliştirir.

24.Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapar ve çalışmaların programa uygunluğunu sağlar.

25.Yapılacak işleri planlar ve buna uygun iş akış programı hazırlatır ve programa uyumunu denetler.

26.Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.

27.Müdürlüğün ihtiyaçlarını (araç, gereç, doküman) tespit eder, denetimini sağlar ve yerine getirilmesini takip eder.

28.Toplumu bilinçlendirmek amacıyla müdürlüğün çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirecek, teşvik edecek afiş, kitap, broşür vb. basmak ve/veya bastırmak.

 

BÖLÜM II

GENEL İLKELER VE TANIMLAR

MADDE 14: TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEMEL YAPISI :

Müdürlüğün, amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır.

•Her eleman görevini yapmamaktan, eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur.

•Yetki devri, yöneticilerin genel yönetim görevlerini daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için yararlandıkları bir yöntem ilkesidir.

•Yetki devri, yasaların çalışma ilkesi ve koşullarının sınırlarına göre yapılır.

•Bir yetkinin devredilmesi sonucunda, yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin kullanılmasından doğan genel sorumluluğu devam eder.

•Yetkiyi devreden ile devralan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar.

•Yetkiyi devralan, o yetkinin kullanılmasından doğan cezai, parasal ve hukuki sorumluluklarından başka, yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorumluluğunu da yüklenmiş olur.

 

BÖLÜM III

PLANLAMA, KOORDİNASYON VE UYGULAMA

MADDE 15: PLANLAMA VE KOORDİNASYON

Yapılacak iş ve tetkiklerle ilgili planlama ve koordinasyon müdür veya görevlendireceği kişi tarafından yapılır.

 

MADDE 16 : UYGULAMA

1. Görev verilen personel verilen görevi aksatmadan yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Müdürlük personeli Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesinden sorumludur

3. Belediye hizmetlerinde; hesap verilebilirlik ilkesine  uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.

 

BÖLÜM IV

ÇALIŞMA ŞEKLİ VE İŞLEYİŞ

MADDE 17: MÜDÜRLÜK KALEM SERVİSİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

(1)Müdürlük Makamı tarafından kendisine verilen görev ve talimatları yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

(2)Çeşitli Kurum, Kuruluş ve Kurum içi Müdürlükler ile tüzel ve özel kişilerden gelen ve/veya söz konusu yerlere cevap niteliğinde gidecek olan resmi yazı, dilekçe, dosya, vb. gibi evrakların sistem içerisinde kaydını, havalesini ve dosyalama işlemini yapar.

(3)Müdürlükler arası yazışmaları ve sonuçlarını takip eder, yasal süresi içerisinde ilgililerine bilgi verir.

(4)Müdürlükte çalışan personelin izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerin yazışmalarını ve arşivlemesini yapar.

(5)Müdürlüğe gelen şikâyetleri (sözlü, telefon, e-mail) alır, konusuna göre müdüre veya ilgili birimlere bildirerek, süresinde cevap verilmesini sağlar.

(6)Müdürlüğün bütçesini ve faaliyet raporlarını hazırlar.

(7)Başkanca verilen diğer görevleri yapmak,

Müdürlüğe gelen yazıların tamamı gelen evrak kayıt defterine kaydedilir, Müdür tarafından okunup ilgili personele havalesi yapılarak evrak işleme konulur.

Onay için hazırlanacak evrak incelendikten sonra gerekli görülürse ilgili birimlerden görüş alınarak değerlendirilip onaya hazırlanır, görüşler gerekçeli ve açık olarak belirtilir.

Valilik makamı ve diğer makamların onayına tabi kararların ivedi, süreli ve düzenli olarak yapılması gereken faaliyetlerin ve evrakların zamanında yapılması ve takibi görevlisince titizlikle yerine getirilir.

Mevcut mevzuat, usul ve esaslar dikkate alınarak görevin en iyi şekilde yürütülmesi temin edilir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ile Kontrol Şefliği'nde düzenli olarak tutulacak evrak, defter ve dosyalar aşağıda belirtilmiştir.

1.Gelen evrak defteri

2.Giden evrak defteri

3.Zimmet defteri

4.Personel imza dosyası

5.Gelen / Giden evrak dosyası

6.Personel özlük dosyası

7.Ayniyat kayıtları

8.İhale evrakları dosyası

9.Yönetim planları dosyaları

10.Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı Mevzuatları Dosyası

 

MADDE 18 : GELEN – GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER

1.Müdürlüğe gelen her evrak elektronik ortamda kayda geçirilir ve işlem yapılır.

2.Müdürlüğün iş akış programı doğrultusunda işlemler yapılır.

3.Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

4.Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir.

5.Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

 

MADDE 19 : ARŞİVLEME

Müdürlükte tutulan evraklar ve dosyalar düzenli bir şekilde kanunlarda öngörüldüğü şekilde arşivlenir.

Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.

Dosyalama işleminde konularına göre ayrı ayrı yapılır.

Gelen evrak dosyası

Giden evrak dosyası Vb..

Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan yada görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

MADDE 20: MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ:

(1)Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği'ne bağlı birimler arasında işbirliği, Müdür tarafından sağlanır.

(2)Bir birime bağlı olan personel arasındaki işbirliği birim sorumluları tarafından sağlanır.

(3)Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği'ne gelen tüm yazılar, müdürlük kalem servisinde toplanılarak, yapılacak işlem öncesi müdüre iletilir.

(4)Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin görevden ayrılma, emeklilik veya başka yerlere atanmaları halinde, görevlerinden ayrılabilmeleri için, kendilerine verilmiş bulunan dosyaları, belgeleri ve her türlü yazıları yerlerine atanmış veya bu konuda amirlerce görevlendirilmiş olanlara, bunları teslim etmeleri, devir alanlarında bu dosyaları, belgeleri, her türlü yazıları inceleyerek teslim almaları zorunlu ve gereklidir.

MADDE 21: Malkara Belediyesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen yönetmelik hükümlerine göre yaptırımlar uygulanır. Ayrıca, diğer yönetmelik hükümlerine göre İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile çalışmalar koordineli olarak yürütülecektir.

 

BÖLÜM V

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 22: TÜM PERSONEL:

 1.Sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır

2.Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.

3.Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir.

4.Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.

 

BÖLÜM VI

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME

MADDE 23: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda yürürlükteki ilgili Kanun ve Mevzuat Hükümlerine göre uygulama yapılır.

 

MADDE  24 : YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip ve Belediye Başkanlığı'nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE 25 : YÜRÜTME

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Temizlik İşleri Müdürlüğü İç Hizmet Yönetmeliğine ilgili dökümanlar kısmından ulaşabilirsiniz.