KURUMSAL

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Emine FİSTANLI

Özgeçmiş

19.06.1970 tarihinde Malkara’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Malkara’da tamamladım. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. 1994 yılında Malkara Belediyesinde göreve başladım. İçişleri Bakanlığının açmış olduğu görevde yükselme sınavını kazanarak 25.11.2013 tarihinde Mali Hizmetler Müdürü kadrosuna atandım. Daha sonra 26.09.2014 tarihinde Strateji Geliştirme Müdürü kadrosuna atandım. 02.04.2016 tarihinde yapılan sınavda başarılı olarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Yetkilisi Sertifikasını almaya hak kazandım. Halen Strateji Geliştirme Müdürü olarak görev yapmaktayım.

444 59 42 - 1160282 427 16 40strateji@malkara.bel.tr

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 -  Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 -  Bu yönetmelik, Strateji Geliştirme Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 -  Malkara Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih ve 55 sayılı kararı ile kurulmuş olan Strateji Geliştirme Müdürlüğüne ait bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -  Bu yönetmelikte geçen;

a)   Belediye        :           Malkara Belediyesini,

b)   Başkanlık      :           Malkara Belediye Başkanlığını,

c)   Büyükşehir    :           Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini,

d)   Müdürlük      :           Strateji Geliştirme Müdürlüğünü,

e)    Müdür          :           Strateji Geliştirme Müdürünü,

f)    Yönetmelik   :           Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

Madde 5 -  (1) Strateji Geliştirme Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a)        Müdür

b)        Memurlar

c)        İşçiler

d)       Sözleşmeli Personel

e)        Diğer Personel

(2) Strateji Geliştirme Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda gibidir.

a)      Müdür

b)      Strateji Planlama, Bütçe ve Performans Birimi

c)      İç Kontrol Eylem Planı Birimi

d)     AR-GE Birimi

e)      Kalem Memurları

(3) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dahil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Bağlılık

Madde 6 - Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

Madde 7-  Aşağıda belirtilen görevler, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür.

a)      Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

b)      Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c)      Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

d)     Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

e)      Yönetim bilgi sistemine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

f)       Belediyenin Stratejik Plan ve Performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

g)      İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

h)      Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

i)        Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Birim Performans Programını buna bağlı olarak Birim Bütçesini ve Birim Faaliyet raporunu hazırlamak.

j)        Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

k)      İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

l)        Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken ve Strateji Geliştirme Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

m)    İç kontrol sisteminin kurulması (Eylem Planı), standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, üst yönetimin iç kontrol sisteminin (Eylem planı) uygulanmasına yönelik işlevinin etkinliğini ve verimini arttırmak için gerekli

hazırlıkları yapmak.

n)      Stratejik plan, performans programı, bütçe, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

o)      Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere göndermek. 

p)      Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

q)      Müdürlüğünü ilgilendiren konularda Meclis ve Encümen tarafından alınması gereken kararlarla ilgili yazıları hazırlamak, Meclis ve Encümende görüşülmesi için Belediye Başkanı imzasıyla Yazı İşleri Müdürlüğüne süresi içerisinde göndermek.

r)       Meclis tarafından ihtisas komisyonlarına sevk edilen müdürlük tekliflerini takip etmek, ihtisas komisyonlarının toplanarak komisyon raporunun hazırlanmasını sağlamak, üyelerin huzur hakkı ücretlerinin ödenmesi için bir üst yazı ile birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne göndermek.

s)       Belediye Başkanlığınca düzenlenecek tüm etkinlik ve faaliyetlerde ilgili müdürlüğün talebi halinde personel görevlendirmek.

t)       Yapım, Hizmet ve Mal Alımı İhale Komisyonlarına, Muayene ve Kabul Komisyonlarına diğer müdürlüklerce talep edilmesi halinde personel görevlendirmek.

u)      AB adaylık sürecinde ülke içinde ve dışında kurulacak olan çalışma komisyonları, platform veya diğer oluşumlardan Başkanlıkça onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak.

v)      AB, Kalkınma Ajansları ve diğer fon ve kuruluşların yayınlamış olduğu hibe programlarını takip ederek, Başkanlıkça onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak.

w)    Belediye Başkanı veya bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.Strateji Planlama, Bütçe ve Performans Biriminin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Stratejik Yönetim ve Planlama Fonksiyonu

Madde 8 -  Aşağıda belirtilen görevler, Strateji Planlama, Bütçe ve Performans Birimi tarafından yürütülür.

(1)   İdarenin Stratejik Planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin Strateji Planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini verir veya verilmesini sağlar ve Stratejik Planlama çalışmalarını koordine eder.

(2)   Stratejik Planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütür.

(3)   İdare Faaliyet Raporunu hazırlar.

(4)   İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütür.

(5)   İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri inceler.

(6)   Yeni hizmet fırsatlarını belirler, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler alır.

(7)   İdarenin Kurum İçi Kapasite araştırmasını yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz eder ve genel araştırmalar yapar.

(8)   İdarenin üstünlük ve Zayıflıklarını tespit etmeye yönelik çalışmalar yapar.

(9)   İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma – geliştirme faaliyetlerini yürütür.

(10) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplar tasnif eder ve analiz eder.

(11) Yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberini esas alarak idarenin Yatırım Programını hazırlar.

(12) Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin idarenin Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporunu hazırlar ve ilgili makamlara gönderir.

Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu

(1)     İdarenin görev alanına giren konularda Performans ve Kalite ölçütleri geliştirir. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlar.

(2)     İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve Performansla ilgili bilgi ve verileri toplar,  analiz eder  ve yorumlayarak rapora dönüştürür

(3)     İdarenin ve / veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunar.

 Yönetim Bilgi Sistemi Fonksiyonu

(1)   Yönetim bilgi sistemine ilişkin hizmetlerin varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirir

(2)   Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütür.

(3)   İstatistiki,  kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapar.

Bütçe ve Performans Fonksiyonu

(1)   Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlar.

(2)   İdarenin bütçesini hazırlar

(3)   Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlar.

(4)   Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlayarak ve uygulama sonuçlarını izleyerek yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlar.

(5)   Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belgeyi hazırlar.

(6)   İdarenin faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izler ve değerlendirir.

İç Kontrol Eylem Planı Biriminin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 

Madde 9 - Aşağıda belirtilen görevler, İç Kontrol Eylem Planı Birimi tarafından yürütülür.

(1)   İç kontrol sisteminin kurulması, Standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar.

(2)   Kanuna aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartları, İç kontrol Eylem Planın Birimi hazırlar ve üst yöneticinin onayına sunar.

AR-GE Biriminin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 10 - Aşağıda belirtilen görevler, AR-GE Birimi tarafından yürütülür.

(1)   AB adaylık sürecinde Ülke içinde ve dışında kurulacak olan çalışma komisyonları, platform veya diğer oluşumlardan Başkanlıkça onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak.

(2)   AB, Kalkınma Ajansları ve diğer fon ve kuruluşların yayınlamış olduğu hibe programlarını takip ederek, Başkanlıkça onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak.

(3)   Yeni hibe ve fonları ortak arayan kuruluşları sürekli takip etmek, açık olan hibe ve fonlarla ilgili yeni proje fikirleri üretmek, proje ortakları bulmak, proje hazırlayarak başvuru yapmak ve proje yürütmek.

(4)   Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslar arası kuruluşlar ile AB ve dış mali fonlar, ulusal fonlar ile koordineli olarak projeler oluşturmak veya projelerde yer alınması için gerekli çalışmaları yapmak.

(5)   Proje ortaklık fırsatları ile ilgili Belediye birimlerini bilgilendirmek, Belediye birimlerinin hibe ve fon başvurularını koordine etmek.

Müdürlük Yetkisi      

Madde 11 - Strateji Geliştirme Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

 Madde 12 -  Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 13 - Aşağıda belirtilen görevler Strateji Geliştirme Müdürü tarafından yürütülür.

(1)   Strateji Geliştirme Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

(2)    Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.

(3)   ‘'Müdürlüğün Görevleri'' kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine eder, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

(4)   Strateji Geliştirme Müdürünün Tahakkuk Amiri Harcama Yetkilisi ve Müdürlük Personelinin disiplin amiridir.

(5)   Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(6)   Müdürlüğün yıllık Performans Programını buna bağlı olarak yıllık Bütçesini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlar.

(7)   Performans hedefleri, iş kapasitesi ve faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlar.

(8)   Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren ‘'Yıllık Faaliyet Raporunu'' hazırlar.

(9)   Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili ‘'Hizmet Standartları'' belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapar.

(10)  Müdürlüğünde Kamu iç kontrol Sisteminin (Eylem Planı) ve kalite yönetim sisteminin kurulmasında birinci derecede sorumludur. Bu konuda Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile koordineli çalışır.

(11)  Müdürlüğünün dosyalarının, raporlarının kurumsal bir formatta Standart Dosya Planına göre arşivlenmesini sağlar. Bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışır.

(12)  Yasalarla ilgili her türlü ek görevi yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin Alınması

Madde 14 - Kalem memurları dışında kalan müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması

Madde 15 - Strateji Geliştirme Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

 Madde 16 -  Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

Madde 17 -  (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasında işbirliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.  Devir – Teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemi yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

Madde 18 - Müdürlükler arası yazışmalar, Müdürlüğün Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları, 5393 sayılı Belediye kanununun 42. Maddeleri gereğince hazırlanan ve 12.09.2014 tarihli Başkanlık oluru ile onaylanmış olan "Malkara Belediye Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesi" doğrultusunda yürütülür.

Stratejik Planlama Çalışmalarının Koordinasyonu

Madde 19 -  Stratejik Planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılacak Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Stratejik Planlama çalışmalarında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.

Performans Programı hazırlıklarının Koordinasyonu

Madde 20 - Performans Programının hazırlanması ve geliştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Strateji Geliştirme Müdürlükleri tarafından idarenin ilgili diğer birimlerine gönderilir. Birim Performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü birim performans programlarından hareketle idare Performans programı hazırlar. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülen performans programının hazırlık çalışmalarına idarenin ilgili birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Performans programı hazırlıklarında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.

Bütçenin Hazırlanması

Madde 21 - Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanır. İdarenin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, İdarenin Stratejik planı, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esas alınır. İdarenin bütçe hazırlanmasında teşkilat kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınır.

Yatırım Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu

Madde 22 -  İdarenin yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından idarenin ilgili birimlerine gönderilir. Harcama birimleri yatırım programına ilişkin tekliflerini hazırlayarak Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderir. Harcama birimleri temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin yatırım programı teklifi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanır. Yatırım programı teklifinin hazırlanmasında İdarenin Stratejik Planı, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esas alınır.

Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programlarının Hazırlanması ve Uygulanması

Madde 23 - Ayrıntılı harcama ve finansman programları, harcama birimlerinin teklifleri dikkate alınarak Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.

İdarenin ayrıntılı harcama ve finansman programları, ilgili mevzuatında yer alan hükümlere göre hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.

Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması

Madde 24 - Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanır.   

     İdare faaliyet raporunun hazırlanması

Madde 25 - Faaliyet raporları, mevzuat doğrultusunda hazırlanır. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetim tarafından onaylanır. İdarenin faaliyet raporu ilgili mevzuatında yer olan düzenlemeleri de dikkate alınarak hazırlanır.

     Yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması

Madde 26 - Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri, yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderir. Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporu Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanarak ilgili makamlara gönderilir.

     İç Kontrol Sistemi ve Standartları ( Eylem Planı) 

Madde 27 -  Strateji Geliştirme Müdürlüğü iç kontrol sisteminin kurulması, Standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar.

Kanuna aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulur.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen Giden Evrakla ilgili Yapılacak İşlemler

Madde 28 -  (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenir; dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 Arşivleme ve Dosyalama

Madde 29 -  (1) Müdürlük tarafından yapılan tüm yazışmaların birer paraflı nüshası kanuna göre Standart Dosya Planı'na uygun alarak muhafaza edilir.

(2) Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler Standart Dosya Planına göre sınıflandırılır ve dosyalama yapılır.

(3) İşlemi biten evraklar ‘'Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'' hükümlerine uygun olarak arşive kaldırılır.

(4) Arşivdeki evrakların saklama süreleri ve imha temrinleri için planlama yapılarak süresi gelen evraklar mevzuata uygun olarak imha edilir.

(5) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim ve Disiplin Hükümleri

Madde 30 -  (1) Strateji Geliştirme Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Strateji Geliştirme Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

(3) Strateji Geliştirme Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hükmü Bulunmayan Haller

Madde 31 -  İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

 Madde 32 -  Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33 -  Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü İç Hizmet Yönetmeliğine ilgili dökümanlar kısmından ulaşabilirsiniz.