KURUMSAL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Atilla BAKIN

Özgeçmiş

1978 yılında Malkara’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Malkara’da bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden 2002 yılında mezun oldum. Askerlik görevimi Taktik Jandarma Komando Alay Komutanlığı Şırnak Beytüşşebap’ta tamamladıktan sonra 2005 yılında Malkara’da özel veteriner kliniğini açarak iş hayatıma başladım. 2014 yılında Malkara Belediyesi’nde veteriner hekim olarak çalışmaya başladım. Halen Malkara Belediyesi’nde Sağlık İşleri Müdür Vekili olarak bu görevi sürdürmekteyim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

444 59 42 / 1660282 427 16 40saglikisleri@malkara.bel.tr
T. C.
MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
 
MADDE 1 – (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Malkara Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam
 
MADDE 2 –(1)Bu Yönetmelik, Malkara Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli personelin görev, yetki, çalışma, usul ve esasları ile sorumluluklarını kapsar.
 
Dayanak
 
MADDE 3–(1) Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
 
MADDE 4 – (1)Bu yönetmelikte adı geçen;
a) Başkan : Malkara Belediye Başkanını,
b) Başkanlık : Malkara Belediye Başkanlığını,
c) Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısını, 
ç)Belediye: Malkara Belediyesini,
d) Müdür: Sağlık İşleri Müdürünü,
e) Müdürlük: Sağlık İşleri Müdürlüğünü,
f) Personel: Sağlık İşleri Müdürlüğü personelini,
g)Rehabilitasyon: Sahipsiz hayvanların tedavi ve parazit mücadelesinin yapılmasını, aşılanmasını, kısırlaştırılmasını ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretlenmesini,
h) Sahipsiz hayvan: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanları,
ı)  Zoonoz hastalık: İnsan ve hayvanların birbirlerine bulaştırabildikleri hastalıkları,
i) Sorumlu veteriner hekim: Belediye bakımevlerinde yasalarla belirlenmiş hizmetleri ve sorumlulukları yerine getirecek olan veteriner hekimi,
j) Müşahede: Herhangi bir hastalık veya bulaşıcı hastalık taşımasından şüphelenilen hayvanların gözlem altında tutulmasını,
k) Güçten düşmüş hayvan: Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları haricinde yaşlanma, sakatlanma, yaralanma ve hastalanma gibi çeşitli nedenlerle fizikî olarak iş yapabilme yeteneğini kaybetmiş binek ve yük hayvanlarını,
l) Geçici bakımevi: Hayvanların sahiplendirilinceye veya alındığı ortama geri bırakılıncaya kadar rehabilite edildiği ve bu süre içerisinde geçici olarak kaldığı tesis olan Malkara Belediyesi sokak hayvanları geçici bakımevini,
m) Evcil hayvan: İnsan tarafından kültüre alınmış ve eğitilmiş hayvanları,
n) Kısırlaştırma: Dişilerde yumurtalıkların ve uterusun, erkeklerde testislerin alınması işlemini, ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Bağlılık ve Teşkilat Yapısı 
 
Kuruluş
 
MADDE 5- (1) Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununu 48. ve 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile İl Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik“ hükümlerine dayanılarak Malkara Belediye Meclisi’nin 03/01/2023 tarih ve 15 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.
Bağlılık
 
MADDE 6 – (1)Müdürlük, belediye başkanına veya görevlendireceği başkan yardımcısına bağlıdır.
 
Teşkilat yapısı
 
MADDE 7 - (1)Müdürlüğün Teşkilat yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır.
a) Veteriner Hekim
b) İdari ve büro işleri birimi
c) Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Personeli 
ç) Sahipsiz Hayvan Yakalama ve Besleme Personeli
d) Vektörlerle Mücadele ve İlaçlama Personelinden oluşur.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 
Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 8 –(1) Sağlık İşleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasını sağlamak.
b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
c) Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için belediye ilân panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapılmasını sağlamak.
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunu sağlamak.
d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, askeri tesisler, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasını sağlamak.
e) Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesini sağlamak.
f) Geçici bakımevlerinden kedi ve köpek almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar için Sahipsiz Hayvan Edinme Formunu doldurmak, geçici bakımevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekimin de onayı ile sorumlu veteriner hekimce düzenlenen sağlık karnesini vererek sahiplendirme yapılmasını sağlamak.
g) Geçici bakımevlerinde oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesinin önlenmesini sağlamak.
ğ) Geçici bakımevlerinde ticarî amaçla hayvan üretiminin engellenmesini sağlamak.
h) Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvan ve geçici bakımevlerinde ölen hayvanların, belirlenecek yerlerdeki derin çukurlara gömülerek üzeri sıkıştırılmış toprak ile kireçlenerek kapatılmasını sağlamak.
ı) Ev ve süs hayvanını bulunduran hayvan sahiplerinin, ölümü ya da hayvanına bakamayacak şekilde hastalanması durumunda; hayvan sahiplerinin yakınları tarafından gerekçelerinin belediyeye bildirilmesi halinde, belediye görevlilerince hayvanları geçici bakımevlerine gönderilmesini ya da sahiplendirmesini sağlamak.
i) Hayvan geçici bakımevinden ev ve süs hayvanı almak isteyen kişilere, Sahipsiz Hayvan Edinme Formu doldurtularak; hayvana ait bilgileri Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kaydetmekle görevlidir.
j) Ev ve süs hayvanı satan işletme sahiplerine verilecek eğitimi organize etmekle görevlidir.
k) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitimi organize etmekle görevlidir.
l) Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 50 nci maddesi gereğince el konulan hayvanların sahiplendirmesini ya da kontrol altına alınmasını sağlamak.
m) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin icrasına, Türk veteriner hekimliği birliği ile odalarının teşekkül tarzına ve göreceği işlere dair Kanun, Hayvan sağlığı ve zabıtası yönetmeliği, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği,  Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik mevzuatlarına istinaden Belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
 n) Sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi ve koordinesyon için Valilikte kurulan İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısına katılmak,
 o) Halk sağlığı için risk oluşturan sivrisinek, karasinek, haşere, kemirgen gibi vektör özelliği taşıyan canlıların kent genelinde yayılmasının azaltılması amaçlı ilaçlama hizmetinin yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu kurmak, kurdurmak, denetlemek, vektör yayılımı (ilaçlama ve fiziksel tedbirler) vektör mücadelesi hizmetinin yürütülmesinde, uygulama sahalarının fiziksel olarak geliştirilmesine yönelik öneriler sunmak, buna yönelik girişimlere yardımcı olmak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek, şikayet ve talepler üzerine yapılan ilaçlama uygulamaları sonrasında kişi, kurum ve kuruluşların alması gereken önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak,
ö) Hizmetlerin yeni, güncel tutulması için AR-GE çalışmalarında bulunmak,
p) Hayvan ve hayvansal ürünlerin, üretildiği, işlendiği ve depolandığı veya tedavi edildiği işyerlerinin ruhsatlandırılmasında ve denetlenmesinde bilirkişi ve raportör olarak görev almak, 
r) Hayvansal gıdaların, et ve et ürünlerinin sıhhi ve hijyenik şartlarda satışa sunulmasını denetlemek, hayvansal gıda üreten, işleyen ya da satan işyerleriyle ilgili belediyelere verilen yetki ve görevler çerçevesinde çalışmalarda bulunmak, konu hakkında ilgili birim ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak, s) Hayvan sağlığı, hayvansal ürünler ve hayvansal kökenli gıda maddeleri ve hayvan haklarıyla ilgili konularda mahkemenin daveti üzerine bilirkişi görevi yapmak ve bilirkişi raporu hazırlamak,
s) Belediye sınırları içerisinde halk sağlığını, hayvan sağlığını ve ıslahını sağlamak için kararlar almak üzere ilgili kurumlar ile komisyon veya komisyonlar kurmak, kurulan komisyonların kararlarını uygulamak ve uygulatmak için idari yaptırımlar koymak ve uygulatmak.
ş) Kurban bayramlarında, kaçan hayvanların yakalanması için ekip oluşturmak ve kurban bayramında hayvan satış yerini denetlemek ve hayvan karantina alanını belirleyip kurban hizmetleri komisyonuna bildirmek, kurban kesim yerlerinin belirlenmesinde kurulacak komisyona eşlik etmek.
t) Belediyeye ait kümes hayvanlarının bakıldığı alanın temizliği, hayvanların beslenmesi ve bakımını sağlamak.
u) İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce sahipli hayvanlara müdahale etmek için kurulan denetim komisyonunda görev yapmak.
ü) Tek tırnaklı (at, eşek vs.) başıboş dolaşan hayvanların bağlanması ve muhafaza altına alınmasını sağlamak ve ölen tek tırnaklı hayvanların kireçlenerek mevzuata uygun şekilde gömülmesini sağlayıp tutanak tanzim etmek.
v) Geçici hayvan bakımevini Tarım ve Orman Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı kuruluşların,  denetimine hazır halde bulundurmak.
y) Belediyemize bildirilen,  Cimer , Bilgi edinme, dilekçe ve şikayetleri, ilgili kamu hizmetleri standartları tablosunda belirtilen ve ilgili mevzuatlarında belirtilen süreler içinde cevaplamak. 
z) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun belediyeye görev verdiği yerlerde, hayvanların müdürlüğe ait ünitede 10 gün süreyle müşahade altına alınması ve rehabilitasyonunu sağlamak.
          a.a) Geçici bakımevindeki sahipsiz hayvanların bakım, beslenme ve geçici bakımevi temizlik işlerini yapmak.
b.b.)  5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda belirtilen yasaklı hayvanlarla ilgili gerekli iş ve/veya işlemleri yapmak.
          c.c.) İlçemiz içerisinde muhtelif yerlerde sahipsiz sokak hayvanları için beslenme odakları kurulması ve bu odaklara periyodik olarak mama takviyesi yapılarak sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak.
 
      
  Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1)Müdürün görevleri;
a) Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuları belediye başkanı ve/veya başkan yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.
b) Sağlık İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1.Disiplin amiridir.
c) Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar, müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir.
ç)Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
d) İdari olarak çalışan personelin görev ve sorumluluklarının takibini yapar ve organizasyonunu sağlar
e) Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapar, hedefleri gerçekleştirir.
f) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygular,
g) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunar,
ğ)Personelinin performans durumunu izler, gerekli değerlendirmeleri yapar, varsa ceza veya ödül için üst makamlara teklifte bulunur, personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar, rapor, doğum, ölüm vb. konular ile özlük işlemlerini takip ve kontrol eder,
h) Zoonotik hastalıklarla ilgili mücadele çalışmaları, bulaşıcı ve salgın hastalıklar hususunda personeli bilgilendirir ve yapılan çalışmaları denetler.
  ı) Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü malzemenin 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrolü Kanunu kapsamında, ilgili mevzuat doğrultusunda belirlenmiş olan yöntemlerle zamanında teminini sağlar, muhafazasını yaptırır. 
  i) Personeli ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alır ve aldırır.
  j) Personelin sokak hayvanları bakımı ve beslemesi ve yakalanması ile ilgili gerekli kurs ve eğitimleri almasını sağlar.
  k) Personeline zoonotik hastalık bulaşmaması için gerekli aşılanmalarını sağlar.
   l) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirir.
 
(2) Müdürün Yetkileri;
 
a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat gereğince, Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla belediye bütçesinde öngörülen harcamaları yapmak,
b) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve müdürlük dahilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir.
 
(3) Müdürün sorumlulukları;
 
a)Müdür, yetki ve görevleri ile ilgili yaptığı faaliyetlerden dolayı belediye başkanına, başkan yardımcısına ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur.
 
Veteriner hekimin Görev Yetki ve Sorumluluğu
 
MADDE 11-(1)Veteriner hekimin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır.
 
a) Acil durumlarda (kaza, yaralı, hasta ihbarı), geçici bakımevine getirilen hasta hayvanlara mevcut imkanlar doğrultusunda gerekli ilk müdahaleyi yapar. 
b) Koruyucu aşılama ve antiparaziter tedavileri gerçekleştirir. 
c) Aşı, serum, ilaç vb. sıhhi malzemelerin usulüne uygun muhafaza edilmesini sağlar. 
 
d) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca vektörle mücadele ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Belediye Veteriner Hekimlerine mevzuatlarca verilen tüm görevleri icra eder. 
 
İdari ve Büro İşleri
 
MADDE 12 –(1)İdari ve büro işlerinin görevleri;
 
a) Personelin ücretine konu aylık puantaj cetvelini işlemek
b) Müdürlük ihtiyaçlarını temin etmek ve bunlara ilişkin tüm ödeme evraklarını hazırlamak,
c) Müdürlük giderlerini bütçe ödeneklerine göre düzenlemek, takip etmek,
ç)Müdürlüğün kurum içi ve dışı, gelen ve giden evraklarını, dosyalarını ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet, dosyalama ve arşiv işlerini arşiv yönetmeliği çerçevesinde yürütmek,
d) Taşınırların teslim alınması, korunması, kullanım yerlerine teslim edilmesi, yasal mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre kayıtlarının tutulması, taşınırlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesini yapmak. (Taşınırlara ilişkin görevler müdürün görevlendirdiği taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından gerçekleştirilir.)
e) Gelen evrakları Müdüre iletmek, havale edilen evrakları zimmet defterine işlemek suretiyle ilgililerine teslim etmek, cevap verilmesi gerekiyorsa gereğini yapmak,
f) Müdürlük içerisinde birimler arasında bilgi akışını sağlamak,
g) Müdürlük çalışmalarına ilişkin verileri toplamak, aylık ve yıllık faaliyet raporu hazırlamak, 
ğ) Müdürlüğün gider planı ve yıllık bütçe hazırlık işlerinin sekreteryalığını yapmak,
h) Stratejik plân ile çalışma programlarını hazırlamak ve müdürlük faaliyetlere ilişkin yazışmaları yapmak,
ı)Demirbaş işlemlerini yürütmek ve demirbaşlara ilişkin zimmet, sözleşme ve garanti belgeleri ile ilgili evrakların arşivlenmesini sağlamak,
i) Resmi gazeteleri ve mevzuat hususundaki yayınları takip etmek ve konuyla ilgili müdüre ve müdürlük personeline bilgi vermek
j) Sağlık İşleri Müdürlüğüne ilişkin tahakkuk iş ve/veya işlemlerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak yapılmasını sağlamak,
k) Müdürlük personelince arşivden talep edilen dosyaların teminini ve teslimini sağlamak ve takip etmek,
l) Arşiv dosyasındaki evrakların bilgisayara aktarımını yapmak
m) Müdürlüğün genel iş ve işlemlerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve saklanmasını sağlamak,
n) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
 
Sahipsiz Hayvan Yakalama ve Besleme Personeli  Görev Yetki ve Sorumluluğu
 
MADDE 13- (1) Sahipsiz Hayvan Yakalama ve Besleme Personeli Görev Yetki ve Sorumluluğu
Şunlardır.
a) Gerçekleştirilen periyodik kontroller ve vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetler kapsamında ilçemiz sınırları içerisindeki sahipsiz sokak hayvanlarını Veteriner Hekimin talimatları doğrultusunda usulüne uygun olarak toplar ve geçici bakımevine sevkini yapar. 
b) Şoför; Kullandığı sahipsiz hayvan toplama ve besleme aracının periyodik olarak temizlik ve bakımlarını yapar ve kasko, sigorta, yakıt vb. durumlarını takip ederek sürekli hazır durumda olmasını sağlar. Kullandığı aracı mesai bitiminde müdürün uygun göreceği belirlenmiş park yerine bırakır ve görevini devrettiği diğer şoföre varsa araçla ilgili sorunları bildirir. Herhangi bir arıza, kayıp vb. durumunda Veteriner Hekim ile Veteriner Sağlık Teknikeri/Teknisyenine bildirim yaparak sorunun çözülmesini sağlar.
 
Vektörlerle Mücadele ve İlaçlama Personeli Görev Yetki ve Sorumluluğu
 
MADDE 14 – (1)Vektörlerle Mücadele ve İlaçlama Personeli Görev Yetki ve Sorumluluğu Şunlardır.
 
a) Mevcut ilgili kanun ve yönetmeliklere istinaden müdürün direktifleri doğrultusunda kendisine verilen görevleri yerine getirir. 
b) Veteriner Hekim ile Veteriner Sağlık Teknikeri/Teknisyeninin talimatları doğrultusunda, gerçekleştirilen periyodik kontroller ve vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetler kapsamında ilçemiz sınırları içerisindeki kamuya açık ortak kullanım alanlarında halk sağlığını tehdit eden vektörlere karşı, kendisine belirtilen ilaç uygulama oranları uygulanmak suretiyle gerekli ilaçlama faaliyetlerini gerçekleştirir. 
c) Salgın hastalıklara (Vektör ve Zoonozlar) karşı ilçe genelinde gerekli mücadele ve dezenfeksiyon çalışmalarını yapar. 
d) Yıl içerisinde 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında, oluşturulan program doğrultusunda, ilçemizde her mahallede ve ilçe genelinde yaklaşık 1.000 noktada, vektörel mücadele kapsamında uçkun, yürüyen haşere ve kemirgen zararlılarına karşı, ilçemiz sınırları içerisindeki potansiyel içeren zararlı üreme (JIT) alanları öncelikli olmak üzere, ilçemizde larva mücadelesini gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli şekilde çalışmak suretiyle, gerekli ilaçlama işlemlerini periyodik olarak gerçekleştirir. 
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine istinaden gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirir. 
f) Geçici bakımevinin periyodik olarak dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemlerini gerçekleştirir. 
g) Kullanmış olduğu sırt tipi benzinli ve elektrikli ilaçlama makinelerinin periyodik olarak temizlik ve bakımını gerçekleştirerek gerekli şekilde korunmasını ve sürekli kullanıma hazır durumda olmasını sağlar. Kullandığı alet ve ekipmanı iş bitiminde depoda belirlenmiş yerine bırakır. • Herhangi bir zehirlenme vb. yaralanma durumlarında Veteriner Hekime bilgi vererek gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
 
Görevlerin icrası
 
MADDE 15 - (1)Sağlık İşleri Müdürlüğündeki görevlerin icrası;
 
a) Sağlık İşleri Müdürlüğe gelen evrak bilgisayarda evrak kayıt sistemine kaydedilerek Müdürün havalesi ile ilgili personele gereği için verilir.
b) Sağlık İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.
c) Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personel kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
 
İşbirliği ve koordinasyon
 
MADDE 16- (1) Müdürlük içinde ve diğer müdürlükler arasındaki işbirliği ve koordinasyon;
 
a) Müdürlük ile diğer müdürlükler arasında ve müdürlük içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır.
b) Müdürlüğe gelen tüm yazılar kayda alındıktan sonra müdüre verilir.
c) Müdür gelen evrakları gereği yapılmak üzere ilgili birimlere veya personele havale eder gerektiğinde not düşer gerektiğinde evrak ile ilgili olarak personel ile görüşür.
ç) Servislerdeki görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
d) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı, ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyalarla ilgili olarak, 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
 
(2)Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar, Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütür.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Arşivleme ve Dosyalama
 
Arşivleme ve dosyalama
 
MADDE 17 – (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti Standart Dosya Planına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
 
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
 
(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından, İdari ve Büro İşleri Birimi personeli ve arşiv görevlisi sorumludur.
 
Yönetmelikte yer almayan hususlar
 
MADDE 18- (1)İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
 
Yürürlük
 
MADDE 19– (2) Bu yönetmelik belediye meclisince onaylanmasını müteakip ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini belediye başkanı yürütür.