KURUMSAL

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vicdan BAYINDIR

Özgeçmiş

1980 yılında Adana’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimine müteakip 2001 yılında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine katıldım. 15 yıl görev yaptıktan sonra 2016 yılında Malkara Belediyesinde göreve başladım. Namık Kemal Üniversitesi Çalışma İktisadı bölümünde Yüksek Lisans yaptım. 2020 Yılı Görevde Yükselme sınavını kazanarak müdür kadrosuna atandım. Evli ve iki çocuk babasıyım.

444 59 42 - 164muhtarlik@malkara.bel.tr

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK,

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki
ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Malkara Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünükapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye kanununun 15/b ve 18/m maddelerine
dayanılarak çıkartılmış olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve
diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.
(2) Bu yönetmelik T. C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 20.02.2015
Tarih ve 13316537-249-4467 sayılı Muhtarlar Talebi konulu 2015/8 nolu genelgenin verdiği
işleyiş ve yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte adı geçen;
Belediye :Malkara Belediyesini,
Belediye Başkan :Malkara Belediye Başkanını,
Belediye Başkan Yardımcısı :Malkara Belediye Başkan Yardımcısını,
Başkanlık :Malkara Belediye Başkanlığını,
Müdürlük :Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün,
Müdür :Muhtarlık İşleriMüdürünü,
Personel :Muhtarlık İşleri Müdürlüğündeçalışan tüm personeli ifade
eder.
Temel ilkeler
MADDE 5- (1) Malkara Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas
alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş
MADDE 6– (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 nci ve 49
ncu maddeleri ile 22/02/2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve
Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümleri çerçevesinde Malkara Belediye Meclisinin
06/05/2014 tarih ve 55 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.
Teşkilat
MADDE 7- (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğüteşkilat yapısı; Müdür, Şef, İdari İşler Servisinden
oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları


MADDE 8- (1) Bu yönetmelikte sayılan görevleri ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde;
Kamu Kurumları ve vatandaş taleplerinin incelenerek cevaplandırılması ile Başkanlık
Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda verilen görev ve yetkileri kullanarak görevini
yapmak.
(a) Elektronik ortamda gelen talepler, doğrudan sistem üzerinden ilgili birime
yönlendirilecek, diğer yollarla belediyemize ulaşan muhtar talepleri de bu sisteme
kaydedilecek.
(b) Bakanlıkça kurulan sistemin işletilmesi için genelgedeki iş ve işlemleri yürütmek.
(c) Sistem üzerinden üçer aylık dönemler sonunda rapor alınacak olup toplam talep sayısı,
olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirilemeyen talep gerekçelerini vali
yardımcısı ile büyükşehir genel sekreter yardımcısı ve belediye başkan yardımcısının
bilgisi dahilinde sisteme işlemek.
(d) İletilen taleplerin sonucu, sistem üzerinden takip edilebileceği gibi muhtarların mail
adreslerine elektronik posta ile de bildirilecek.
(e) Bakanlık, valilik ve büyükşehir belediyesinden gelen yazılar müdürlüğümüzce
titizlikle ele alınıp, takip edilerek ivedilikle gereği yapılacak.
(2) Diğer ilgili kamu kurumlarıyla koordineli çalışmak.
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9- (1) Muhtarlık İşleriMüdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve
bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
a) Müdürün görevleri;
1) Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak
yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup, gerekli her türlü tedbiri almak,
2) Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli
görevlendirmeleri yapmak, varsa aksaklıkları gidermek,
3) Kendine bağlı birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlamak,
4) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlatıp uygulamak,
5) Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı veya Başkan
Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat
hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, Müdürlüğüne intikal eden evrakların ve
görevlerin bağlı birimler arasında dağılımını ve denetimini sağlamak,
6) Müdürlüğü ilgilendiren konulardaki toplantılara katılmak,
7) Diğer müdürlüklerle ortak yürütülen projelerde gerekli koordinasyon ile müdürlükler arası
sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak,
8) Müdürlüğünün birimlerince hazırlanan evrakları ve çalışmaları denetlemek, yönlendirmek
ve onaylamak,
9) Müdürlüğünde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve yazılı hale
getirilmesini sağlamak,
10) Hizmet ve uygulamalarda aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle beraber
araştırmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak. Bu çalışmalarla ilgili kayıtların
tutulması ve takibini sağlamak,
11) Personelinin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa
ceza veya ödül için üst makamlara teklifte bulunmak, personelin izin planlarını yapmak,
izinlerini kullanmasını sağlamak, rapor, doğum, ölüm vb. konular ile özlük işlemlerini takip
ve kontrol etmek,
12) Müdürlüğün harcama yetkilisi görevini yürütmek,
13) Bilgi edinme yasası ve diğer yasalarda belirtilen konularla ilgili verilen dilekçelere en geç
15 iş günü içerisinde yazılı cevap vermek,
b) Müdürün yetkileri;
1) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla Belediye
bütçesinde öngörülen harcamaları yapmak,
2) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve müdürlük
dahilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir.
Şefin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 10- 1) Şef, yetki ve görevleri ile ilgili yaptığı faaliyetlerden dolayı Belediye
Başkanına ve bağlı olduğu Başkan yardımcısına, Müdürüne ve yürürlükteki mevzuata karşı
sorumludur.
a) Şefin Görevleri;
1) Müdürlük örgütlenme şemasında yer alan servislerde yapılan tüm iş ve işlemlerin Müdür
adına mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak,
2) Müdürün verdiği görevleri yerine getirmek,
3) Bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının kendisine vermiş olduğu benzer görevleri de yerine
getirmek,
4) Müdür tarafından kendisine havale edilen evrakları incelemek, İlgili birime yazılacak
yazıyı hazırlamak ve parafe ederek Müdürlük Makamına sunmak,
5) Müdürün katılmasını gerekli gördüğü toplantılara katılmak,
6) Biriminde görevli personelden sorumlu olup, personelin uyum içinde ve verimli,
çalışmasını sağlamak,
7) Tüm şikâyetlerin cevaplandırılması ve şikâyet nedeninin tekrar etmesini önleyici
tedbirlerin alınmasını sağlamak,
8) Biriminde bulunan demirbaşların korunmasını ve bunların uygun kullanılmalarını
sağlamak,
9) Personelin mesaiye riayetini kontrol etmek,
10) Müdürün verdiği mevzuat çerçevesinde diğer görevleri yerine getirmek,
b) Şefin yetkileri;
Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesi için personele iş paylaşımını ve dağıtımını yapmak,
İdari işler servisi
MADDE 11- (1) İdari İşler Servisi Personeli;
a) Müdürlük personelinin şahsi dosyalarını özlük hakları (idari ve mali) tutmak, düzenlemek,
takip etmek,
b) Personelin ücretine konu bordro puantaj işlemlerini yapmak, takip etmek,
c) Müdürlük ihtiyaçlarını temin etmek ve bunlara ilişkin tüm ödeme evraklarını hazırlamak,
ç) Müdürlük giderlerini bütçe ödeneklerine göre düzenlemek, takip etmek,
d) Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını gerçekleştirmek ve yazışma evraklarının standart dosya
planına uygun olarak dosyalama ve arşivlemesini sağlamak,
e) Memur ve işçi personelin devam durumu, rapor, izin, gibi konuları belirleyen tabloyu
düzenlemek.
f) Müdürlüğe gelen ve giden evrakları gününde bilgisayara kayıt etmek.
g) Müdürden havaleleri yapılan evrakları ilgili birimlere veya kişilere vermek.
ğ) Müdürlüğün aylık ve yıllık çalışma raporunun hazırlanmasını sağlamak,
h) Müdürlükte görevli personelin yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerde avans evrakını
düzenleyip ilgili kişinin avans almasını sağlar. Görev dönüşü sonrasında avans kapatma
işlemini sonuçlandırır.
ı) Müdürlüğün ihtiyacı olan demirbaş ve diğer malzemelerinin alınmasının teminini sağlamak.
i) Müdürlük demirbaşına kayıtlı tüm malzemeler ile ilgili gerekli işlemleri yapmak.
j) Arşiv yönetmeliği doğrultusunda dosyalama işleminin yapılmasını sağlamak.
k) Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmaları yapmak.
 

MADDE 12 – MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
ORTAK HÜKÜMLER

a. Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve mevzuatlara uygun olarak verilecek
her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
b. Müdürlüğünü ilgilendiren konularda Meclis ve Encümen tarafından alınması gereken
kararlarla ilgili yazıları hazırlamak, Meclis ve Encümende görüşülmesi için Belediye Başkanı
imzasıyla Yazı İşleri Müdürlüğüne süresi içerisinde göndermek.
c. Meclis tarafından ihtisas komisyonlarına sevk edilen müdürlük tekliflerini takip etmek,
ihtisas komisyonlarının toplanarak komisyon raporunun hazırlanmasını sağlamak, üyelerin
huzur hakkı ücretlerinin ödenmesi için bir üst yazı ile birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğüne göndermek.
d. Belediye Başkanlığınca düzenlenecek tüm etkinlik ve faaliyetlerde İlgili müdürlüğün talebi
halinde personel görevlendirmek.
e. Yapım, Hizmet ve Mal Alımı İhale Komisyonlarına, Muayene ve Kabul Komisyonlarına
diğer müdürlüklerce talep edilmesi halinde personel görevlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hükümler

MADDE 13- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili genel hükümler
çerçevesinde hareket edilir.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Malkara Belediye Başkanı yürütür.

 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü İç Hizmet Yönetmeliğine ilgili dökümanlar kısmından ulaşabilirsiniz.