KURUMSAL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Doğan KAYTAN

Özgeçmiş

1987 yılında Tekirdağ’da doğdum. İlk ve ortaöğrenimimi Malkara’da tamamladıktan sonra, 2007 yılında Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programla bölümünden, 2016 yılında ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldum. 2012 yılında Malkara Belediye Başkanlığında göreve başladım. Evli ve bir çocuk babasıyım.

444 59 42 - 1170282 427 16 40malihizmetler@malkara.bel.tr

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:
Belediye Başkanlığında aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür:

 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerim de içeren idare bütçesini hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Bütçe kayıtlarım tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • Birim faaliyet raporlarını hazırlamak.
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
 • Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne Bağlı Alt Birimler ve Görevleri:

Tahakkuk Tahsil Şefliği:

 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
 • Belediye mülklerinin kiralama işlemlerinin yürütülmesi,
 • Ödeme emri, haciz varakası tanzim etmek, icra takibi vb çalışmalar yapmak,
 • Muhtaç asker aile yardımlarını ödemek,
 • Hafta sonu tatil ruhsatı düzenlemek,
 • Menşei Şahadetnamesi hazırlamak,


Emlak Şefliği:

 • Emlak ve ÇTV vergi mükellefleri kontrol edilerek, beyan vermeyen mükellefler tespit edilerek, idareci, terh ve tahakkuk işlemlerini yapmak.
 • Tapuda işlem yapan vatandaşlarımıza emlak beyan değerlerini çıkarmak,
 • Vergi borcunu ödemeyenler için gerekli yasal takibatı yapmak,
 • İnternet ve web sayfası, e-belediye vb uygulamaları takip etmek,


Ambar Şefliği:

 • Müdürlükler tarafından yapılan, tüm mal ve malzeme alımlarını taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yapılması,
 • Düğün salonlarının tahsis edilmesi,
 • Mezarlığın tahsis edilmesi

Mali Hizmerleri Müdürlüğü Hizmet Yönetmeliğine ilgili dökümanlar kısmından ulaşabilirsiniz.