KURUMSAL

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ozan KAYA

Özgeçmiş

1981 yılında Malkara’ da doğdum. İlk ve Ortaöğrenimini Malkara’da tamamladım. 2007 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek Okulundan mezun oldum. 2011 yılında Malkara Belediyesi Başkanlığında göreve başladım. Evli ve bir çocuk babasıyım. 

444 59 42 - 2810282 427 16 40isletmeveistirakler@malkara.bel.tr

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Malkara Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün kuruluş,

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Malkara Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün kuruluş, amacı, faaliyet alanları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Malkara Belediye Meclisinin 01 Kasım 2019 tarih ve 173 sayılı kararı ile

İhdası yapılan İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı

Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri ile yürürlükte olan diğer yasa ve yönetmeliklere dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık : Malkara Belediye Başkanlığını,

b) Başkan Yardımcısı : İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Malkara Belediyesi Başkan Yardımcısını,

c) Belediye : Malkara Belediyesini,

ç) Belediye Başkanı : Malkara Belediye Başkanını,

d) EBYS : Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

e) Encümen : Malkara Belediye Encümenini

f) Meclis : Malkara Belediye Meclisini,

g) Müdür : İşletme ve İştirakler Müdürünü,

h) Personel : Malkara Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı çalışanları,

ı) SDP : Standart Dosya Planı

i) Yönetmelik : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

MADDE 5 – (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Müdür, Şef, Gerçekleştirme Yetkilisi, Memur, Taşınır ve Kayıt Kontrol Yetkilisi, İşçi, Sözleşmeli Personelden oluşur.

 

Bağlılık

MADDE 6- (1) Müdürlük, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.