KURUMSAL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gökhan TOPALOĞULLARI

Özgeçmiş

1983 Malkara doğumluyum. İlk ve ortaokul öğrenimimi Malkara’da okudum. Lise öğrenimimi  Keşan’da tamamladım. Yüksek öğrenimimi Trakya Üniversitesi Makine Bölümünden mezun oldum. 2013 yılında iş hayatıma yapı denetim firmasında başladım. 2014 yılında Malkara Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde göreve başladım. 2016 yılında Ruhsat Denetim şefi, 2022 yılında İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görevlendirildim. Evli ve 3 çocuk babasıyım.

444 59 42 - 1190282 427 16 40imar@malkara.bel.tr

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9 – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mahalli Müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür.

(1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde çalışan tüm personelin özlük işlerini izleyerek hasta kayıtlarını ve her türlü izinlerini düzenlemek

(2) Müdürlük Makamınca verilen talimatlar doğrultusunda personel hareketlerini düzenlemek

(3) Kamu Kurumları, Mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçeleri müdürlükçe verilen cevapların yazışmalarını yazışma kurallarına uygun olarak yapmak

(4) İşlemi tamamlanan evrakları düzenli bir şekilde evrak kayıt defterine kayıt ederek ilgili şahıs kurum ve kuruluşların yasalara uygun bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak

(5) İşlem dosyalarını arşivlemek

(6) Ödeme evraklarını düzenlemek ve ayniyat işlemlerini takip etmek

(7) Yıllık müdürlük bütçesini hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek

(8) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

(9) Müdürlüğünü ilgilendiren konularda Meclis ve Encümen tarafından alınması gereken kararlarla ilgili yazıları hazırlamak, Meclis ve Encümende görüşülmesi için Belediye Başkanı imzasıyla Yazı İşleri Müdürlüğü'ne süresi içinde göndermek

(10) Meclis  tarafından ihtisas komisyonlarına sevk edilen müdürlük tekliflerini takip etmek, ihtisas komisyonlarının toplanarak komisyon raporunun hazırlanmasını sağlamak, üyelerin huzur hakkı ücretlerinin ödenmesi için bir üst yazı ile birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne göndermek

(11) Belediye Başkanlığınca düzenlenecek tüm etkinlik ve faaliyetlerde ilgili müdürlüğün talebi halinde personel görevlendirmek,

(12) Yapım, Hizmet ve Mal Alımı İhale Komisyolarına, Muayene ve Kabul Komisyonlarına diğer müdürlüklerce talep edilmesi halinde personel görevlendirmek.

Madde 10 –  İmar ve Şehircilik Müdürü;

(1) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

(2) İzin hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan yetkilinin yerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

(3) Personelin gizli sicillerini düzenlemek, her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek, müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili işbirliği kurmak,

(4) Müdürlük personelinin çalışmalarını düzenleyerek personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamının kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

(5) Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak , abone olmak, bunlardan personellerinin yararlanmasını sağlamak,

(6) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

(7) Müdürlüğe ait bütün personelin çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,

(8) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konular ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin çözümü yapmak,

(9) Müdür görev ve çalışmaları yönünden, Belediye Başkanlığına sorumludur, Başkanlık makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

(10) Müdür bünyesinde faaliyet gösteren personel bu yönetmelik çerçevesinde üstlerinin yaptığı görevlendirmeler kapsamında kendisine verilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir, müdüre ve üstlerine karşı sorumludur.

Madde 11 –Harita-Emlak ve İstimlak Şefliği

(1) İmar Planlarında yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil alan kültürel tesisler v.b.yerlerin ilgili Müdürlüğünce hazırlanan 5 yıllık program dahilinde istimlak işlemlerini yürütmek

(2) Belediye taşınmazlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde satış işlemlerini yürütmek.

(3) 3194 Sayılı Yasanın 11.madde kapsamında bulunan imar planlarında; Meydan, yol, park,yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Maliye Hazinesine ait yerlerin Belediyeye devrini sağlamak.

(4) Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ihdas, devir, temlik, intifa hakkı, irtifak hakkı ve benzeri gayrimenkul mükellefiyet ve hakların tesislerini kurmak, alım, satım, kiralama, kiraya verme, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamının olurları doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak sözleşme, kontrat, protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak.

(5) Belediye taşınmazlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kiralama işlemlerini düzenlemek.

(6) Belediye mülkiyetinde olan gayrimenkullerin işgali halinde bunlar üzerindeki

yapılan işgallerin tahliyesi hususunda yasal tedbirleri almak.

(7) Yasalar çerçevesinde taşınmazlara ilişkin kıymet takdirlerinin yapılması için “Başkanlık Takdir komisyonu ve Kıymet Takdir Komisyonu” teşkilini Başkanlık Onayı ile sağlamak.

(8) Mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesi, korunması ve denetiminin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

(9) Ecrimisil borçlarını komisyona tespit ettirip ilgili birime havale etmek

(10)Belediyenin ilgili Müdürlüklerince önerilen projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan taşınmaz mal ihtiyacının, yatırım programları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda teminini sağlayacak yöntemleri araştırmak ve taşınmaz mal yönetimi politikalarını oluşturmak.

(11) İlçemiz sınırları içinde kalan taşınmazlardan 3194 sayılı imar kanununun 15, 16, 17 ve 18. Maddesine göre, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde parselasyon planlarını, ifraz, tevhit ve yola terk, ihdas işlemi taleplerini değerlendirmek, Belediye Encümenine havale işlemlerini gerçekleştirmek,

(12) Halihazır haritaları yapmak, yaptırmak, kontrol ettirmek

(13) 775 sayılı Gecekondu Kanuna göre tahsis işlemi yapmak,

(14) Belediyeye ait taşınmazların ölçümünü yapmak,

(15) Yapı ruhsatı öncesi yapı aplikasyon evraklarını yerinde kontrol etmek,

16) Ruhsatlandırılmış inşaatların temel ve su basman vizelerini kontrol etmek,

(17) Yapı kullanma izni aşamasında vaziyet planı ve bağımsız bölüm planlarını kontrol etmek,

(18) Planlı alanlara ve plansız alanlara uygun yol genişliği ve yol kotu hesabında yerinde ve evrak üzerinde Fen İşleri Müdürlüğü'ne teknik destek vermek,

(19) Planlı alanlara ve plansız alanlara uygun park, bahçe, ve oyun alanları ölçümünde yerinde ve evrak üzerinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne teknik destek vermek,

(20) Stratejik plan gereği Belediye mülkiyetindeki taşınmazların emlak değerlerini belirlemek.

Madde-12-Plan-Proje Şefliği

(1)Sürdürülebilir kentsel yapılanma, vizyon, programlar, stratejik öncelikler ve mekansal dönüşümlerin uzun perspektif içerisinde gerçekleştirilmesini takip etmek.

(2)İlçenin doğal ve tarihi değerlerini koruyarak kentsel gelişimi çok  yönlü katkı, destek ve katılımla ekonomik ve sosyal yapı gerçekleriyle sürdürülebilir kılmak.

(3)Planların ve plan notlarının güncelliğini kontrol koordine etmek.Uygulama ve revizyon imar planlarının değişikliğine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesini koordine etmek

(4)Kentin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve dönüşüm projeleri yapmak veya yaptırmak, kentsel alan genelinde mekansal gelişme, ekolojik kentleşme, sürdürülebilir kentsel bölgesel yapılanma çalışmalarını koordine etmek.

(5)Sürdürülebilir ekolojik kentleşme esasları doğrultusunda kentsel tasarım rehberi hazırlanmasını ve alt ölçekte kentsel tasarım projelerini yönlendirerek, kentsel tasarım planlarının hazırlanmasını koordine etmek.

(6)Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda kurum bünyesinde kentsel dönüşüm ve tasarım faaliyetleri ve kentsel dönüşüm ve tasarıma yönelik işlerin araştırma, inceleme ve onaylanmasına ilişkin işlemleri koordine etmek

(7)Yeni yerleşmelerin, dönüşümlerin, kentsel yapılanmanın her ölçekte sağlanması, ilçe dâhilinde belirlenen kentsel dönüşüm alanlarının kentin gelişimine uygun olarak eskiyen konut kısımlarının sağlıklaştırılması veya yenilenmesine yönelik plan çalışmalarının yapılması

(8)Sağlıksız kent parçalarının sağlıklı ve donatı standartları yüksek kent alanlarına dönüştürülebilmesi için ilçe sınırları içerisinde Kentsel Yenileme, Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Alanlarının tespit edilmesi ve uygulama imar planlarının bu yönde revize edilmesini sağlamak

(9)Belediye sınırı dışında kalan alanlarda mücavir alan oluşturulması ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesini koordine etmek

(10)Belediyeye ait olan mülklerde imar uygulama haritası ve parselasyon planının hazırlanarak imar uygulamasının gerçekleştirilmesini sağlamak

(11)Müdürlük faaliyetleri için ilgili kanunun ve yönetmeliklere göre tahsil edilmesi gereken harçların hesaplanması ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ödenmesini sağlamak.

(12)Açık ve kapalı alanların projelendirilmesi esnasında ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projenin tasarımı, planlanması ve teminin edilmesini sağlamak

(13)Dış kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin değerlendirilerek iş programına alınmasını sağlamak

(14)Kurum içi ve kurum dışında hazırlanan projelerin dezevantajlı grupların kullanımına uygunluğunu kontrol etmek

(15)Üretilen veya temin edilen projelerin uygulaması esnasında imalatlarda kullanılacak malzemelerin niteliklerine karar vermek ve uygunluğunu denetlemek

(16)Belediye ve mücavir alan sınırları dâhilinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamalarının yürütülmesini koordine etmek

(17)Mail-i inhidam yapılarla ilgili bilgi, belge, resim, rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin yapılmasını veya temin edilmesini koordine etmek

(18)Mail-i inhidam durumundaki tescili kültür varlıklarının cam ve mal güvenliğine tehdidinin kaldırılması için kurum içi ve kurum dışında gerekli koordinasyonu sağlamak. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünce onaylanan projeleri elde edip kurum arşivini oluşturulmasını sağlamak.

(19)Belediye sınırları içinde yer alan sivil mimarlık örneği yapıları, anıt ağaçları tespit etmek Edirne Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna tescil ettirmek ve bunlarla ilgili gerekli bilgi bankası(fotoğraf, rölöve, restitüsyon, restorasyon vb) oluşturmasını koordine etmek.

(20)Belediye mülkiyetinde bulunan anıtsal ve sivil mimarlık örneği yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon, projelerini hazırlamak, mekanik, elektrik ve peyzaj projelerini hazırlatarak Edirne Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan onay almasını sağlamak.

(21)Müze Müdürlüğü denetiminde kazı yapılması gereken arkeolojik sit alanlarında müze elemanlarını almak, bilgi akışını koordine etmek.

(22)Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak diğer ilçe belediyeleri ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak.

Madde-13- Ruhsat Denetim Şefliği

(1)Betonarme projelerinin denetimini yapmak, eksiklikleri varsa yazılı olarak ilgilisine iade etmek, uygun olanların ruhsat işletimini tamamlamak

(2)Yeni yapılacak olan binaların ruhsat eki olan zemin araştırma raporlarını incelemek, yapılan zemin iyileştirmelerini yerinde kontrol etmek

(3)Ruhsat dosyasında bulunan elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, asansör vb. tesisat projelerini mimari ve betonarme projelerini yapı denetim kuruluşunda görevli denetçiler ile ilgili kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaktadır.

(4)Onaylı projelerin tadilatının yapılması halinde bunları incelemek, onaylamak, butun projelerin birbirine uyumunu tetkik etmek

(5)Projeler ile ilgili talep ve şikayet dilekçelerine cevap vermek

(6)Mevcut yapıların ilave ve değişikliklerine ilişkin tadilat projeleri ve raporlarının mevcutla uygunluğunu kontrol etmek, onama işlemini yapmak

(7)4708 sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliği yanında İmar Mevzuatına aykırılıkları tespit etmek

(8)Yapı ruhsatlarıyla ilgili kamu kuruluşları, mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçelere yasa yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek ve cevapları ilgilisine yasaya uygun şekilde tebliğ etmek

(9)Mimari projelerin ön incelemesini yapıp alan hesaplarını kontrol etmek

(10)Planlı ve plansız alanlarda yapılan projelerin ve eklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu uyarınca, bu kanunlara bağlı ilgili yönetmelikler çerçevesinde kontrollerini yapıp ruhsat talep dosyalarını kabul etmek

(11)Ruhsata esas olan hesaplamalarını yaparak 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile Belediye Kanununda belirtilen harç hesaplarını yaparak tahsilatlarını sağlamak

(12)3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında ruhsat alınmasını gerektiren her türlü imalat için ruhsat belgesi düzenlemek

(13)Kat irtifakı ve kat mülkiyeti projelerini tasdik etmek

(14)Müteahhit ve fenni mesullerin büro tescillerini tutmak

(15)4708 sayılı yapı denetim yasası ve yapı denetimi uygulama yönetmeliğine göre yapıların ruhsat ve eklerinin uygunluğunu kontrol etmek

(16)Yapı Denetim kuruluşları tarafından hazırlanan hakkediş evrakları işyeri teslim tutanakları iş bitirme tutanakları şantiye şefi değişikliği denetçi değişikliği ve müteahhit değişikliği durumlarını kontrol etmek ve onaylamak

(17)Yapı Kullanma İzni aşamasında SSK ilişiksiz belgesini istemek

(18)Vergi Dairesi iskan harcının tahsil edilmesini sağlamak

(19)İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde mevzuata ve standartlara uygun yapı kullanma izin belgesi hazırlamak

(20)Yapı Kullanma izin belgesi alınmış yapılar hakkında 1 ay içinde Yapı Denetim Sertifikası hazırlamak ve onaylamak

(21)4708 sayılı yasa gereği devam eden tüm inşaatların her yılın sonunda yapı denetim kuruluşları tarafından hazırlanan yıl sonu seviye tespitlerini kontrol etmek ve onaylamak

(22)Binaların ısı yalıtım projelerine uygunluğunu kontrol etmek ve enerji kimlik belgesini onaylamak

(23)Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini ve takibini yapmak, tespit halinde 3194 sayılı İmar Kanununun 32  Ve  42. maddelerine göre işlem yapmak

(24)Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki asansörlerin tescilini yapmak, asansör muayene kuruluşunu tayin ve takip etmek

(25)Belediye ve mücavir alan sınırları içinde numarataj işlemini yapmak

(26)İşyeri açma izinlerine yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni yönünden görüş bildirmek