KURUMSAL

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Esra ÇAKMAK

Özgeçmiş

1987 yılında Malkara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Malkara’da tamamladım. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2011 yılında mezun olmama müteakip,  İstanbul Barosu’nda avukatlık stajımı tamamladım.  İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans eğitimime halen devam etmekteyim. 2016 yılından itibaren Malkara Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde avukat olarak görev almaktayım.

444 59 42 - 1470282 427 16 40hukukisleri@malkara.bel.tr

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Personelin unvan ve nitelikleri

 

MADDE 7: (1) Hukuk İşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Hukuk İşleri Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Avukatlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanırlar.

c) Sözleşmeli avukat: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

ç) Memurlar : KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 8: (1) Hukuk İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a) Hukuk İşleri Müdürünün Görevleri :

Hukuk İşleri Müdürlüğü 5393 s.k. ilişkin yasa uyarınca Belediye Başkanı adına çalışmaları yürütür ve;

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan memur personelin birinci sicil amiri olup başarı ve performans değerlendirmelerini yapar.

7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

8) Adli ve Yargı Mercilerinden, hakemler, icra daireleri ile noterlerden Malkara Belediyesi ve Müdürlüklerine yapılacak tebliğleri Malkara Belediyesi adına tebellüğ ederek hukuki gereklerini yerine getirir.

9) Gelen dava ve sair evrakı havale ederek, avukatlara tevzi eder, sonuçlarını takip ederek gereğinde müdahale eder. Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.

10) Hukuk İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

11) Hukuk İşleri Müdürlüğü, Anayasa, yasalar, yönetmelik ve tüzüklere göre Belediye Başkanı adına Belediye tüzel kişiliğinin tüm hukuksal problemlerine, başkanlığın verdiği yetki çerçevesinde çözümler getirmekle görevlidir.

12) Belediye Başkanlığı'na ait her türlü idari tasarruf ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için Başkanlıkça lüzum görülen hallerde belediye başkanı adına yapılması gereken işlemleri belirlemek ve gerektiğinde ilgili müdürlükler ile zümre toplantıları tertip eder.

13) Malkara Belediyesine ait her türlü idari tasarruf ve muamelenin hukuka uygunluğunu sağlamak bakımından gerek Malkara Belediye Meclisi gerek Encümen kararları veya Başkanlık tarafından ayrıca Belediyemiz ilgili Müdürlüklerinden tereddüde düşülen hususlarda hukuki görüş belirtir.

14) Belediye çeşitli Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer yasal mevzuat ile verilmiş hak ve yetkilerin tam olarak kullanılabilmesi için bütün mevzuatı inceleyip araştırarak, kanunların halkın ve kamunun menfaatine daha uygun olarak uygulanabilmesi için gerekli hukuki yorumu yapar.

15) Yayımlanan yeni yasal mevzuata çalışanların uyum gösterebilmelerini temin için hizmet içi eğitim çalışmaları yapar veya yaptırır.

16) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

b) Hukuk İşleri Müdürünün Yetkileri :

1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.

4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.

7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

11) Müdür tarafından bir davada birden fazla avukatın görevlendirilmesi yahut bir dosyanın takip eden avukattan alınarak, diğerine verilme yetkisi.

c) Hukuk İşleri Müdürünün Sorumlulukları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Avukatlar

MADDE 9: (1) Avukatlar, 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

(2) Sözleşmeli Avukat: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49ncu maddesi ve sözleşme hükümlerine tabi olup sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre işlem yapılır. Sözleşme hükümlerine uymamak haklı fesih sebebi sayılır.

 

(3) Avukatların görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a) Avukatların görevleri:

 

1) Malkara Belediye Başkanı adına Adli ve İdari Yargı Mercilerinde Malkara Belediyesini temsiletmek, dava açmak, açılan davalara karşı gerekli savunmada bulunmak ve davaları sonuçlandırmak.

2) Müdürlükçe kendilerine tevzi edilen açılmış ve açılacak her türlü dava ve icra takip

işlerinde Belediye Başkanlığını temsil ederek, belediye hak ve alacaklarının verilen vekalet

kapsamında takibi ve yürütülmesini sağlamak.

3) Belediye Başkanı adına adli ve idari tüm yargı mercilerinde hakemler, icra daireleri ve

Noterlerde Belediye tüzel kişiliğini temsil eder, dava açar, açılan davalarda gerekli savunmalardabulunur duruşma ve keşiflere iştirak eder ve davaları sonuçlandırmak.

4) Mahkeme kararlarının neticelenmesinden sonra karar gereği işlem yapılmakta, ödeme

durumlarında Hesap İşleri Daire Başkanlığına veya ilgili işletme müdürlüklerine ilama göre yapılanicra takibi neticesi hesaplar incelenerek ödeme miktarları bildirilmek.

5) Davaların görülmesi sırasında mahallinde yapılacak keşiflere iştirak etmek.

6) Talep edildiğinde dava ve takiplerin safahatı hakkında müdüriyet ve başkanlık makamına bilgi vermek.

7) Müdürlükçe tevdi edilen mütalaaları hazırlar ve sair iş dosyalarının gereğini yapmak.

8) Başkanlık Makamı, Belediye Müdürlükleri ile Belediye'ye bağlı müesseselerin çözemedikleri veyahut tereddüde düşülen hukuki ihtilaflarda hukuki mütalaada bulunmak.

9) Dava ve icra takiplerinin safahatı istenildiğinde bir raporla Müdüriyet Makamına bildirmek.

10) Davalar kesin sonuca bağlanınca, durumu Müdüriyet Makamına bildirmek ve bu gibi kararlardan tebliğ muamelesinin yapılmasına lüzum görülenlerin tebliğ ve icra işlemlerini takipetmek.

11) Hukuki konularda noter ihtarı çekmek. Tebliğ edilen ihtarnamelere cevap hazırlayarak tebliğ etmek veya ettirmek.

 

b) Avukatların yetki ve sorumlulukları:

 

1) Belediye Başkanını vekil sıfatı ile temsil ettiklerinden protokolde Müdüre eşit statüde yer alır ve müdürlerin yararlandığı her türlü hak ve imtiyazdan yararlanırlar.

2) Zimmetlerinde bulunan dava ve iş dosyalarını kendi mesleki bilgi ve becerisi doğrultusunda avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır biçimde takip ederler.

3) Gerektiğinde zimmetlerindeki dava ve iş dosyalarının takibinin gerektirdiği işlemlerin yerine getirilmesi için iş emri yazarak takip memurunu görevlendirir.

4) Yargı organlarının Belediye aleyhinde olan kararları hakkında temyizden vazgeçmek için Başkanlık katının onayını almak zorundadırlar. Karar düzeltme isteğinden vazgeçilmesi ise dosya zimmetinde olan avukatın görüşü veya müdür onayıyla mümkündür.

5) Belediye aleyhinde açılmış davaların kabulü ve vekaletnamede bulunmayan hususlardaki yetkiler avukatlar tarafından ancak Başkanlığın vereceği özel yetki ile kullanılabilir.

6) Maddi ve Hukuksal nedenlerle dava açılması, açılmış davaların yürütülmesi veya icra takibi yapılmasında yarar görülmeyen durumlarda ilgili dairenin yazılı görüşü alınarak avukatın önerisi Müdürlüğün uygun görüşü ve Başkanlık katının yazılı emrine göre işlem yaparlar.

7) Avukatlar iş bu yönetmelik gereğince kendilerine tevdi olunan işlerin mevzuat çerçevesinde izlenip sonuçlandırılmasından ve dosyaların sıhhatli, muntazam ve tamam olmasından sorumludurlar.

8) Kendisine dava ve icra dosyası verilen avukatlar, işi önce zaman aşımı yönünden gözden geçirerek gerekli tedbirleri alır. Dava ve icra takiplerinin, dosyanın tevdi tarihinden itibaren en kısazamanda görevli ve yetkili merciler nezdinde açılması ve yapılmasından sorumludurlar.

 

Hukuk işleri kalem şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 10 : (1) Hukuk İşleri kalemi dava ve icra takip memuru ve yeteri kadar memurdan oluşur.

a) Kalem Şefinin görev, yetki ve sorumlulukları:

1) Müdürlüğe bağlı olarak iş bu yönetmelik doğrultusunda defterleri tanzim ve işlemleri yürütmek.

2) Müdürlük adına tebligatları almak, müdürlüğün tüm büro bordro ve tahakkuk işlerinin düzenli biçimde yürütülmesini sağlamak.

3) Yeni defter ve dosyalar açmak büroda dava kayıt defteri, icra defteri dava fihrist defteri

 

Hukuk İşleri İç Hizmet Yönetmeliğine ilgili dökümanlar kısmından ulaşabilirsiniz.