KURUMSAL

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Saim ÜNAL

Özgeçmiş

1964 yılında Kozyörük Mahallesi'nde doğdum. İlkokulu Kozyürük Mahallesi'nde  okudum. Ortaöğretim ve liseyi İstanbul'un Çatalca'da ilçesinde tamamladım. 1986 yılında Kozyörük Belediyesi'nde göreve başladım. 2014 yılı Haziran ayından bu yana Malkara Belediyesi'nde görev yapmaktayım. 

444 59 42 - 1460282 427 57 60destek@malkara.bel.tr

DESTEK  HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Madde 1:

Müdürlüğün Görevleri:

1) Birim görevlilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek

a. Belediye hizmet binaları ve lojmanların genel temizliğini, bakımını, tesisat işlerini, ısıtma-soğutma sistemlerinin düzenli çalışmasını, asansör ve jeneratörlerinin bakımlarını yaparak çalışmasını sağlamak, araç havuzunu yönetsel ve teknik süreçler günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek.

b. Malkara Belediyesine bağlı birimlere, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca verilecek hizmetlerin ifası için gerekli demirbaş malzeme, basılı kağıt, kırtasiye, sarf malzeme, vasıta araç ve iş makineleri gibi gerekli malzemeleri, yönetmelikte bulunan ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca temin etmek.

c. Belediyenin tüm araç ve iş makinelerinin tedarik bakım ve onarımlarını akaryakıt, madeni yağ, antifriz tedarik ve dağıtımını yapmak, yedek parça, araçlara ait sarf malzemeleri ve sabit tesislerle ilgili malzemeleri tedarik etmek, stoklamak ve tüketimini organize etmek.

d. Belediyemiz Merkez Binası, Şantiye Hizmet Binası, Ek Hizmet Binaları, Kültür Merkezi, Belediye Akademisi temizlik işleri ile atölyede çalışmak üzere personel teminin sağlanması.

e. Malkara Belediyesinde çalışan 657 sayılı kanuna tabi memur, sözleşmeli memur personelin öğle yemeğinin temin edilmesi.

f. Elektrik, Su ADSL, GMS, araç takip sistemi ve telefon abonelik sözleşmelerinin yapılması ve ödemelerinin zamanında yapılmasının sağlanması.

g. Birim müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda mal ve hizmet satın alınması işlemlerinin ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde ve üst yönetimin belirlediği parasal sınırlar dışında kalanların yapılmasının sağlanması. Resmi bayram, tören, anma ve sosyal etkinliklerde tören alanlarının bayraklama işlemlerinin yapılması, sandalye ve masa sağlanması.

h. Cenaze törenlerinde ikram ve ulaşım aracı sağlanması.

i. Yangın söndürme cihazları alımı, bakımı ve onarımının yapılması.

j. Araçların trafik sigorta, vize ve egzoz muayenelerini zamanında yapılmasını takip etmek ve yaptırmak.

k. Belediyeye ait tüm araç ve iş makinelerinin, akaryakıt ve madeni yağlarını temin etmek.

l. Doğal Afet Eğitimi  için gerekli olan malzemeleri temin etmek.

m. Doğal afet simülatör göstergesi ile eğitimi konularına yönelik çalışmalar yapmak.

n. Doğal afet zamanı kullanılacak olan malzemelerin alımını yapmak, stoklamak.

o. İlçe halkının doğal afetlerde daha bilinçli ve daha dayanıklı olması için Doğal Afet Merkezi kurulmasını sağlamak.

p. Doğal afet ve kazalarda halka yardım etmek amacı ile arama kurtarma ekiplerini oluşturmak ve planlamak.

q. Makine İkmal Şefliği kurulması.

r. Kaynak işlerinin yapılması.

s. Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gerekli malzeme, gereç, yedek parça ve öteki bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak.

t. Belediye bünyesindeki ağır iş makinelerinin, motorlu taşıtların, sabit makineler ve müteferrik araçların tüm bakım ve onarımlarını yapmak.

u. Söz konusu makine ve araçların yedek parça ihtiyaçlarını sağlamak.

v. İhale işlemlerinin yapılması, hak edişleri ve ödemelerinin takip edilmesi.

w. Satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik şartnameyi kullanan ve takip eden birimlere  hazırlatmak veya temin etmek.

x. Mali yılbaşında ilgili birimlerce talep edilen veya senesi içerisinde yeniden gereksinin duyulan mal ve hizmetleri iç ve dış piyasadan mevcut yasa ve yönetmelikler dahilinde temin etmek.

y. Dış piyasalardan temin edilen malzemenin akreditif, yurda nakil, ithal ve sigorta ile ilgili işlemlerini yapmak.

z. Gerek dış piyasadan gerekse iç piyasadan temin edilen malzemenin teknik şartnameler uyarınca muayenelerini yaptırmak ve bedellerinin ödenmesi için ilgili birimlere tahakkuklarını yaptırmak.

aa. Tahmini bedel ve tespiti yapmak ve teklif almak.

bb. Belediye Bilgi İşlem Sistemi için gerekli olan iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

2) Her takvim yılına ait müdürlük yatırım programını hazırlamak ve karara bağlanması amacı ile ilgili makamlara sunmak.

3) Belediye Başkanlık Makamı tarafından verilecek  görevleri ifa etmek.   

4) Kamu İhale Kurumunun belirlediği senelik limitler çerçevesinde harcama birimleri ve  müdürlüklerden gelen talepleri; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun her yıl güncellenen limiti içersinde piyasa araştırması yaparak 4734 sayılı kamu ihale kanununun Doğrudan Temin Usulü ile temin etmek, doğrudan temin limit üzerinde ise ihale yolu ile teminini sağlar.

5) Müdürlüklerden gelen taleplere istinaden ihalesi yapılan mal, hizmet ve yapım işlerine ait sözleşmeler imzalandıktan sonra dosyaları hazırlanarak ilgili müdürlüğüne göndermek ve sureti müdürlük arşivinde muhafaza etmek.

6) Birimin bütçesini hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

7) Birim Performans Programını hazırlayıp, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne göndermek.

8) Birim Faaliyet Raporunu hazırlayıp, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne göndermek.

9) Müdürlüğe ait demirbaşların kaydını tutmak, ekonomik ömrünü tamamlamış demirbaşlara ait düşümü yapmak

10) Müdürlüklerden gelen taleplere istinaden hurda satışını ve ihalesini yapmak.

11) Belediye birimlerine kömür alımı ve dağıtımı, işçi ve memur personele giysi alımı ve dağıtımı, özel güvenlik hizmet alımı ile diğer mal alımı ve hizmet alımı ihalelerini zamanında yapmak, kontrolünü yapmak ve ihale ile alınan malların depo giriş ve çıkışlarını yapmak.

12) İhale hazırlama ve piyasa araştırma hizmetleri Belediye ve bağlı birimlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları işle ilgili çıkacakları ihalenin süreçlerinde teknik destek vermek.

 

İÇ BÜNYEDE GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

Madde 2:

Destek Hizmetleri Müdürünün Görevleri:

a)-  Direktif Alacağı Yönetici: Başkanlık makamı ve Bağlı olduğu Başkan yardımcısı

b)- Direktif vereceği personel Müdürlük bünyesindeki Tüm personel

1) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki, yönetim görevlerini yerine getirir.

2) Başbakanlık, ilgili Bakanlık, Valilik ve Malkara Belediye Başkanlığınca gönderilen, genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek. Müdürlükteki ‘'üst'' elemanlarının ‘'ast''larından yeterli düzeyde destek, hizmet ve bilgi almalarını ve ‘'ast'', ‘'üst'' ilişkilerinin etkin bir işbirliğini gerçekleştirecek şekilde düzenlenmesini sağlamak.

3) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.

4) Müdürlüğün işlevleri ile ilgili raporları hazırlamak.

5)Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek ve iş ve işlemlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için gerekli önlemler almak ve çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak.

6) Malkara Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün genel hedefleri, politikaları stratejileri ve programları ile ilgili olarak belediye üst yönetimine önerilerde bulunmak, onaylanmış hedefler ve planlar çerçevesinde Müdürlük faaliyetlerinin daha etkin bir düzeyde gerçekleşmesini sağlamak.

7) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün her düzeydeki personeline verimli çalışabilecekleri bir çalışma ortamını, uygun mekân, araç gereç ve donanımı sağlamak.

8) Bağlı  şefliklerin iş ve işlevlerindeki organizasyon ve koordinasyonu ve  tüm işlemlerini usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.

9) Müdürlük bünyesinde bulunan Personelin performansını değerlendirmek, motivasyonu ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak.

10) Müdürlük görevlerinin gerçekleştirilmesinde birinci derecede sorumlu olarak planlama, koordinasyon ve uygulamaları gerçekleştirmek.

11) Üst yönetim tarafından verilecek benzer ve nitelikli diğer görevleri  yerine getirmek.

c) Destek Hizmetleri Müdürünün Yetkileri:

1)  Birimler arası faaliyetleri kontrol etmek yetkisi.

2) Temasta bulunulan kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yönetmek yetkisi.

3) Müdürlük çalışmalarının sonuçlarını kontrol etmek ve değerlendirmek yetkisi

4) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Başkanlık Makamında uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisi.

5) Bağlı şefliklerin kadro görevlerinin yerine getirilmesinde sürekli ve gerektiğinde ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6) Emrindeki personelin terfi, atama, takdir ve cezalandırılmasına ilişkin görüşlerini Belediye Başkanına iletme yetkisi.

7) Emrinde çalışanlarla toplantı yapmak, bilgi, öneri ve istekleri değerlendirme yetkisi.

8) Destek Hizmetleri Müdürlüğünü,  Başkanlıkça  uygun görülen ilgili kurum ve kuruluşlara karşı temsil etmek yetkisi.

9) Destek Hizmetleri Müdürü  Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.

10) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararları ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak ,bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak.

11) Harcama yetkilisi olarak, her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, mali yönetim ilkelerine,kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek.

12) Müdürlük yıllık bütçesini şefliklerden/personelden gelen talepler doğrultusunda hazırlayıp/hazırlatıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

13) Belediyenin stratejik plan ve performans proğramında yer alan Müdürlük ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmek, Müdürlüğün birim performans ve birim faaliyet raporlarını hazırlayıp/hazırlatıp Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne göndermek.

14) İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.

15) Gelen ve giden evraklarda incelemeyi yaparak, personele havalesi ve takibini yapmak.

16) Müdürlük çalışmalarının düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

d) Destek Hizmetleri Müdürünün Sorumlulukları: 5393 sayılı Belediye Mevzuatı, belediye ile ilgili sair mevzuat ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkanına karşı sorumludur.

ŞEFLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Madde 3:

A-)GENEL İDARİ HİZMETLER ŞEFLİĞİ

a) Genel İdari Hizmetler  Şefliğinin  Görevleri

1) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini şeflik  düzeyinde yerine getirmek.

2) Müdürlük katına imzaya sunulacak evrakın yazı işlerine yazışma sistemine uygun olarak hazırlatıp imzaya sunmak.

3) Yazıların yürürlülükteki prensiplerine uygunluğunu, koordinasyon yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, faaliyetlerin yönlendirilmesi için gerekli standartlar ve hedefler önermek

4) Gelen ve giden tüm evrakın kontrol etmek ve muhafazasını sağlamak ve denetlemek.

5) Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlanan raporları Müdüre iletmek.

6) Tamamlanmış olan faaliyetlerin mevcut durumunu nitelik ve nicelik olarak başlangıçta konulmuş bulunan standartlarla karşılaştırmak, sapmaların nedenlerini araştırmak, değerlendirme sonuçlarını Müdürüne iletmek.

7) Her türlü genelge, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak, gerektiğinde ilgili personele iletmek.

8) Destek Hizmetleri Müdürlüğünü, personel durumu, araç gereç donanımı, Müdürlük yetki ve sorumlulukları açısından en verimli çalışma düzenini ve hiyerarşisini kurmak ve yönetilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve ihtiyaç duyulan araç gereçleri temin etmek, Müdüre gerekli bilgilendirmeyi yapmak

9) Yönetmelikler çerçevesinde ödeme ve harcama evraklarını tanzim edip düzenlemek.

10) Müdürlükte tutulması gereken evrak, personel, önerge, mali işler, ayniyat ile ilgili defter ve dosyaların düzenli ve gerektiği gibi tutulması ve uygun ortamlarda saklanmasını sağlamak.

11) Bağlı personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek, personelin mesai saatlerinde ilgili mevzuat gereği çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli önlemleri almak 

12) Müdürlük makamının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 b) Genel İdari Şeflik Yetkileri:

1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlama yetkisi.

2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3) Şefliğinde görev yapan personelin düzenli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek yetkisi.

4) Şefliğinde bağlı memurları yönetmek, öneri ve talimatlar verme yetkisi.

5) Şeflikte yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak ve programlamak yetkisi.

6) Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeline saatle özür izni verme, yıllık izin kullanma zamanları tespit etmek, disiplin, takdirname, ödül yer değiştirme gibi personel işlemleri için  Müdüre önerilerde bulunma yetkisi.

7) Müdürlük makamı tarafından verilecek diğer yetkiler.

8) Müdürden sonra tam olarak yetkilidir.

c) Genel İdari Şefinin Sorumlulukları: Şefliğin iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından Müdüre karşı sorumludur.

 

MEMURLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

Madde 4:

Memurların Görev, Yetki ve Sorumluluğu:

1) Destek Hizmetleri Müdürünün ve şefin kendilerine tevdi ettikleri görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludurlar.

2) Destek Hizmetleri Müdürünün ve şefin gerek gördüğü şekilde diğer birimlerde vermiş olduğu görevleri yerine getirir.

3) Destek Hizmetleri müdürlüğüne ait tüm yazıları temiz ve itinalı bir şekilde yazmak, suretlerini çıkarmak, bilgisayar ve tüm yazı işlerini yapmak.

4) Belediyenin muhtelif müdürlük ve sair resmi ve hususi dairelerden gelen her çeşit evrakı zimmetle alıp kaydını yapmak ve aynı şekilde kayıt yaparak zimmetle iade etmek.

5) Müdürlüğe gelen evrakı defterine işledikten sonra var ise ilgili dosyası ile birleştirerek müdüre tevdii etmek ve sonra müdür tarafından havale edilen evrakı ilgili müdürlük personeline tevdii etmek.

6) Devam eden ihale dosyaları ile ilgili dilekçe ve sair tebligatı almak, aldığı gün ve saati evraka işaret edip ivedilikle müdürün havalesi ile ilgili personele teslim etmek.

7) Yeni hazırlanan ihale dosyaları ile ilgili kayıtları esas defterine işlemek, gerekli yazışmaları takip ederek zamanında bitirmek.

8) Müdürlük içinde yapılacak harcamalar için gerekli avansı çekmek ve harcamaların yapılmasını müteakip avansın süresinde kapanmasını sağlamak.

9) Destek Hizmetleri Şefinin mevcut bulunmadığı hallerde onun görev alanındaki tüm görev ve sorumluluklar müdürün görevlendirdiği memur veya memurlar tarafından gerçekleştirilir.

10) Her türlü genelge, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak gerektiğinde ilgili personele iletmek.

11) Destek Hizmetleri Müdürlüğünü, personel durumu, araç gereç donanımı, müdürlük yetki ve sorumlulukları açısından en verimli çalışma düzenini ve hiyerarşisini kurmak ve yönetilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve ihtiyaç duyulan araç gereçleri temin etmek, müdüre gerekli bilgilendirmeyi yapmak

12) Yönetmelikler çerçevesinde ödeme ve harcama evraklarını tanzim edip düzenlemek.

13) Bağlı personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit emek, personelin mesai saatlerinde ilgili mevzuat gereği çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli önlemleri almak.

14) Destek hizmetleri şefinin mevcut bulunmadığı hallerde onun görev alanındaki tüm görev ve sorumluluklar müdürün görevlendirdiği memur veya memurlar tarafından gerçekleştirilir.

15) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ambar kayıtlarının düzenli olarak tutulması

16) Müdürlük makamının vereceği diğer görevleri yerine getirmek

 

Madde 5:

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

Belediye Başkanı 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İhale Birimi - Satın Alma Birimi - İdari İşler Birimi - Elektrik-GSM-Telefon Fatura Takip Birimi - Kontrol Birimi Araç Takip -Atölye-Şantiye Birimi

 

Madde 6:

KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK:

MALKARA Belediye Meclisinin 06/05/2014 tarih ve 55 sayılı kararıyla müstakil Müdürlük olarak kurulmuş olan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait bu Yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin b bendi ve 18.maddesinin m bendi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI:

Madde 7:

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol  Kanununun 60'ncı maddesinin (n) bendi gereğince harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin ihale işlemlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun hükümleri, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun ilgili hükümleri gereğince ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde temin ederek, Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini ve gerçekleştirerek görevin ifasını sağlar.

AMAÇ VE KAPSAM:

 

Madde 8:

Bu yönetmelik Malkara Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluk alanları ile ilgili çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

1.1:  Ortak Hükümler

  1. Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
  2. Müdürlüğü ilgilendiren konularda Meclis ve Encümen tarafından alınması gereken kararlarla ilgili yazıları hazırlamak, Meclis ve Encümende görüşülmesi için Belediye Başkanı imzasıyla Yazı İşleri Müdürlüğüne süresi içerisinde göndermek.
  3. Meclis tarafından ihtisas komisyonlarına sevk edilen müdürlük tekliflerini takip etmek, ihtisas komisyonlarının toplanarak komisyon raporunun hazırlanmasını sağlamak, üyelerin huzur hakkı ücretlerinin ödenmesi için bir üst yazı ile birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne göndermek.
  4. Belediye Başkanlığınca düzenlenecek tüm etkinlik ve faaliyetlerde İlgili müdürlüğün talebi halinde personel görevlendirmek.
  5. Yapım, Hizmet ve Mal Alımı İhale Komisyonlarına, Muayene ve Kabul Komisyonlarına diğer müdürlüklerce talep edilmesi halinde personel görevlendirmek.   

 

MÜDÜRLÜĞÜN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ MEVZUAT VE TANIMLAR:

Madde 9:

Tanımlar

Bu Yönetmelikte geçen;

a)Belediye         : Malkara Belediyesini,

b)Başkanlık      : Malkara Belediye Başkanlığını,

c)Müdürlük      : Destek Hizmetleri Müdürlüğünü,

d)Müdür             : Destek Hizmetleri Müdürünü,

e)Personel      :  Müdürlüğe bağlı bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elemanları. Memurları  kadro karşılığı  sözleşmeli personelleri, daimi işçileri ve diğer personeli ifade eder.

f)Yönetmelik   : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini,    ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM

TEŞKİLAT VE BAĞLILIK

TEŞKİLAT

Madde 10:

Destek  Hizmetleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a-      Müdür

b-      Şef

c-      Memur

d-      Kadro karşılığı Sözleşmeli Personel

e-      Daimi işçi

f-       Diğer Personel

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

1-       Müdür

2-      İhale Birimi

3-      Satınalma Birimi

4-      İdari İşler Birimi

5-      Elektrik-Sinyalizasyon ve Santral (Fatura Takip) Birimi

6-      Araç Takip ve Kontrol Birimi

7-      Atölye(Kademe) Şantiye Birimi

 Birimler Müdürlüğü bağlı olarak görev yaparlar. Görevlerin, müdürlüğün direktifleri doğrultusunda yürütülmesini sağlarlar. Müdüre karşı sorumludurlar.

 

BAĞLILIK

Madde 11:

Destek Hizmetleri Müdürlüğü , Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Şekli ve İşleyiş

Görevin Alınması

Madde: 12

Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar, işler zimmet defterine kaydedilerek tebliğ alan personel tarafından havale edilmek üzere müdüre verilir.

 

Görevin Planlanması

Madde: 13

Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki çalışmalar Müdür tarafından düzenleme plan dahilinde yürütülür.

 

Görevin Yürütülmesi

Madde: 14 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve düzenle yapmak zorundadır.

 

Madde:15

Destek Hizmetleri Müdürlüğünde düzenli olarak tutulacak evrak, defter ve dosyalar aşağıda belirtilmiştir.

1.      Gelen Evrak Defteri,

2.      Giden Evrak Defteri,

3.      Zimmet Defteri,

4.      Gelen Giden Evrak Dosyası,

5.      Encümen Karar Dosyası,

6.      Meclis Karar Dosyası,

7.      Ayniyat Kayıtları,

8.      İhale Dosyaları,

9.      (Elektrik. Su, Telefon, İnternet) Fatura bilgileri Dosyası

10.  Araç Takip ve Akaryakıt bilgileri Dosyası,

 

İşbirliği ve Koordinasyon 

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği              

Madde: 16

1) Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı bürolar arasında işbirliği Müdür tarafından sağlanır.

2) Bir büroya bağlı olan personel arasındaki işbirliği büro sorumluları tarafından sağlanır.

3) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün tüm yazıları, kalemde toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.                                                                                                               

4) Destek Hizmetleri Müdürü gelen talep dosyalarını görev bölgelerine, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tevzi eder.

5) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin görevden ayrılma, emeklilik veya başka yerlere atanmaları halinde, görevlerinden ayrılabilmeleri için kendilerine verilmiş bulunan ihale dosyaları, doğrudan temin dosyaları ile diğer konulardaki dosyaları, belgeleri, her türlü yazıları, yerlerine atanmış veya bu konuda amirlerce görevlendirilmiş olanlara, bunların o günkü durumunu açıkça belirten bir çizelge düzenleyerek teslim etmeleri, devir alanların ise bu dosyaları, belgeleri, her türlü yazıları inceleyerek bunların çizelgeyle gösterilen durumda olduğu belirleyerek teslim almaları zorunlu ve gereklidir.

6) Yukarıda adı geçen görevlilerin ölümü halinde, daha önce kendilerine verilmiş olan her türlü dava ve diğer işlerle ilgili dosyalar, belgeler ve yazılar ilgili amir tarafından son durumları düzenlenerek tutanak ile belirtilerek yeni görevliye teslim edilir.          

 

Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon        

Madde:17

1) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Valilik ve tüm Kamu Kurumu, kuruluşları ile özel tüzel kişilerle yapacağı yazışmalar dış kurumlara yazılan yazılara imza yetkisi Belediye Başkanına aittir.

 

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen Evraka Yapılacak İşlem              

Madde:18

Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gelen ve kalem tarafından alınan tüm belgeler ilgili deftere kaydedildikten sonra müdürlükçe ilgili görevlisine dağıtılmak üzere havale edilir.

 

Evrak Üzerinde İşlem Yapılması            

Madde:19

Müdür gelen evraklar üzerinde inceleme yaparak görüş ve isteklerini cevaplandırmak, zorundadır. Kendilerine evrak havale edilen diğer personel yapılması gereken işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla hükümlüdür.

 

Giden Evraka Yapılacak İşlem         

Madde: 20

Destek Hizmetleri Müdürlüğünce cevaplandırılacak yazılar ilgili defterdeki kaydı kapatılmak ve tarih ve numarası ile işlenmek sureti ile ilgili birimlere zimmetle teslim edilir. Belediye Merkez ve Daire Müdürlükleri, Şube Müdürleri ve Belediyeye bağlı kuruluşlara gönderilecek yazılar, kurye ile gönderilir ve zimmet mukabili ilgili müdürlük kalemine teslim edilir.

 

Arşivleme ve Dosyalama            

Madde:21

Müdürlükten çıkan ihale dosyaları ile dosyalı yazışmaların örnekleri ayrı ayrı klasörlerde saklanır. Sonuçlanan ihale dosyaları müdürlüğün onayı ile arşive kaldırılır. İhale dosyaları ve yazışmaların örneklerinin ilgili yerlerde saklanmasından, istendiğinde çıkarılmasından büro sorumlusu ve memur sorumludur.

 

Müdürlük içi Denetim

Madde:22

1) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

2) Destek Hizmetleri Müdürü tüm personelini her türlü denetleme yetkisine sahiptir.

3) Gerekli gördüğünde, tüm personelden belli periyodik dönemlerde sorumlu ve yürütmekle yükümlü olduğu işler hakkında ayrıntılı rapor ve bilgi isteyebilir.                                                                                                   

 

Disiplin Cezaları

Madde: 23

Destek Hizmetleri Müdürü, müdürlüğün tüm personeli hakkında disiplin işlemlerini yürürlükteki ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerde yer alan kurallar uyarınca yürütür.

 

Disiplin Cezalarının Uygulanacağı Fiil ve Haller             

Madde: 24 

Bunlar yürürlükteki yasa, tüzük yönetmeliklerde ve diğer ilgili yasal mevzuatta belirlenmiş cezayı gerektiren fiil ve eylemlerdir.                                                                                                                                                         

 

Devir Teslim İşlemleri        

Madde: 25

Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmetleri altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir teslim yapmadan yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz. Çalışanın ölümü halinde kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde:26 

İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme                                             

Yürürlük

Madde: 27 

Bu yönetmelik Belediye Meclisinin Onayından itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 Madde: 28

İş bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülür.  

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü İç Hizmet Yönetmeliğine ilgili dökümanlar kısmından ulaşabilirsiniz.