KURUMSAL


MALKARA KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU

Aykut GEZGİN

Malkara Kent Konseyi Genel Sekreteri

Fatih ÇELİK

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi

Gökay HANÇER

Ticaret Borsası Temsilcisi

Recep KARTAY

AK Parti Malkara İlçe Temsilcisi

Mustafa GÜDER

CHP Malkara İlçe Temsilcisi

Ayşe ÇAKMAK

MHP Malkara İlçe Temsilcisi

Salih ENGİN

İYİ Parti Malkara İlçe Temsilcisi

Engin GÜRFİLİZ

Meslek Yüksek Okulu Temsilcisi

Nurdan ALTAY GÜNGÖR

Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi

Akgül ÖZTÜRK

Ziraat Odası Temsilcisi

Ersin GÖRENEK

Türk Kadınlar Birliği Temsilcisi

Recai ÖZTÜRK

Camiatik Mahallesi Muhtarı

KENT KONSEYİ NEDİR?

Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği'ne dayanarak kurulmuş yapılardır. Kuruluş amaçları; “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek”tir. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.

KENT KONSEYİNE KİMLER KATILIR?

Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerden oluşur:

1-Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

2-Belediye başkanı veya temsilcisi,

3-Sayısı 10'u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri,

4-Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30'unu geçmemek ve en az 20'den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

5-Belediye teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

6-Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,

7-Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıf temsilcileri,

8-Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

1-Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortam yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

2-Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

3-Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasında katkıda bulunmak,

4-Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcıların, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

5-Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal v.b. değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

6-Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

7- Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

8- Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

9- Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak

10- Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

11- Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.