HİZMETLERİMİZ

Çevre kirliliğine yol açan her türlü atık ve artığın çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde toplanması, taşınması, geri kazanılmasını veya bertaraf edilmesini sağlamak,

Malkara Belediyesi'nin çevre koruma politikasını belirlemek, yürütülen faaliyetlerin çağa ve teknolojik gelişime ayak uydurmasını ve halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak,

Malkara'nın gelişen nüfus ve ekonomik koşullarına uygun çevre yönetimi sistemleri oluşturmak,

Yaptığı ya da yaptırdığı tüm faaliyetlerin geçerli Çevre Kanunu, yönetmelikleri ve standartlarına uygunluğunu sağlamak; faaliyetlerini buna göre düzenlemek, geliştirmek veya geliştirilmesini sağlamak,

Çevre yönetimi ile ilgili yasal mevzuatı ve değişiklikleri takip etmek,

Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünden verilen görev ve yetki çerçevesinde, plan ve proje hazırlamak, yürütmek, hazırlanan plan ve projelere katılım sağlamak,

Belediye mücavir alan sınırları içinde, çevrenin korunmasına yönelik çevre projelerinin araştırılmasını ve uygulanmasını sağlamak,

Belirlenen iş programı doğrultusunda mevsimsel denetim ve izleme görevini yerine getirmek,

İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla yapılan ortak denetimlere katılım sağlamak,

Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, denetim ve takip görevlerini yapmak,

Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek,

Çevre bilincinin tüm çalışanlar tarafından yaşatılabilmesi için gerekli olan duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek,

Diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan eğitim faaliyetlerine ve etkinliklere katılım sağlamak,

Gerçekleştirilen uygulamaların kamuoyuna tanıtılması ve en etkin şekilde işletilmesinin sağlanması için planlar yapmak,

Çevre bilincinin gelişmesi ve yerleştirilmesine yönelik bilgilendirme amaçlı afiş, broşür ve kitapçıklar hazırlayarak dağıtmak,

Yürüttüğü işlerle ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri geliştirmek,

Görev alanıyla ilgili olarak yıllık faaliyet raporları ,stratejik plan ve performans programları hazırlamak,

Malkara Belediyesi yetki alanı içerisinde, Başkanlık Makamı tarafından kendisine verilen görev ve talimatları yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,

Çevre  ile ilgili  değişik konulardaki  şikâyet ve  talepleri  değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlamak