MEHMET ENGİN ÖZGEÇMİŞ

Haberler

AnasayfaMüdürlüklerMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:
Belediye Başkanlığında aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür:

 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerim de içeren idare bütçesini hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Bütçe kayıtlarım tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • Birim faaliyet raporlarını hazırlamak.
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
 • Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne Bağlı Alt Birimler ve Görevleri:

Tahakkuk Tahsil Şefliği:

 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
 • Belediye mülklerinin kiralama işlemlerinin yürütülmesi,
 • Ödeme emri, haciz varakası tanzim etmek, icra takibi vb çalışmalar yapmak,
 • Muhtaç asker aile yardımlarını ödemek,
 • Hafta sonu tatil ruhsatı düzenlemek,
 • Menşei Şahadetnamesi hazırlamak,


Emlak Şefliği:

 • Emlak ve ÇTV vergi mükellefleri kontrol edilerek, beyan vermeyen mükellefler tespit edilerek, idareci, terh ve tahakkuk işlemlerini yapmak.
 • Tapuda işlem yapan vatandaşlarımıza emlak beyan değerlerini çıkarmak,
 • Vergi borcunu ödemeyenler için gerekli yasal takibatı yapmak,
 • İnternet ve web sayfası, e-belediye vb uygulamaları takip etmek,


Ambar Şefliği:

 • Müdürlükler tarafından yapılan, tüm mal ve malzeme alımlarını taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yapılması,
 • Düğün salonlarının tahsis edilmesi,
 • Mezarlığın tahsis edilmesi

Mali Hizmerleri Müdürlüğü Hizmet Yönetmeliğine ilgili dökümanlar kısmından ulaşabilirsiniz.

Facebook Twitter Youtube

ANKET

İlçemize doğalgaz gelmesini istiyor musunuz?

TC.MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Resmi Web Sitesidir.
Tüm Hakları Saklıdır.
E-POSTA LİSTEMİZE KATILIN