MALKARA

Türkler, Balkanlar'a ve tüm Orta Avrupa'ya Osmanlılardan asırlarca önce gelmişlerdir. Bu Türklerden Hunlar'ın bir kolu, Büyük Hun İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasından sonraki yıllarda Volga Hun Devlerini kurarak doğu Avrupa'ya adım atmış (M.S 374 ), sonraki yüzyılda Macaristan merkez olmak üzere kurulan Batı Hun Devleti (425 - 454 ) bütün Orta Avrupa ve Balkanlar'a hükmetmiştir.

Birçoğu bütünüyle, bir kısmı kısmen Batı Hun Devlet'i sınırları içinde yer almış olan bugünkü Avrupa devletleri şunlardır: Macaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Avusturya, Güney ve Orta Almanya, Güney Rusya, Arnavutluk, Moldova, Bosna - Hersek ile Sırbistan'ın kuzeyi, kısmen Bulgaristan. Hunların ünlü komutanı Attilla zamanında Yunanistan'ın Korint şehrine kadar bütün Balkanlar, Nis, Flibe Gelibolu ele geçirilmiş, Batı Roma yenilerek çok ağır şartlarla vergiye bağlanmıştır.

Attilla'nın ölümünden sonra dağılan Batı Hun Devletinin balkının küçük bir kısmı Orta Asya'ya dönmüş, kalanların büyük çoğunluğu yerli halka karışmış, bir bölümü ise Gotlar'a karışarak bugünkü İskandinav ülkelerine göçmüş, 6. asırda Haylundurlar ve Turgutlularisimli Hun boyları ise, Anadolu'ya gelerek Sivas, Karaman ve Konya dolaylarına yerleşmişlerdir.

Avrupa ve Balkanlara Türk göçü, 9.-11.-12. yüzyıllarda da devam etmiş, Ongurlar'ın Bulgarların yanı sıra Uzlar (Oğuz). Peçenekler, Gagavuzlar, Kumanlar, Vardarlar bu bölgelere gelip yerleşmişlerdir. Türklük Kürtlük bölümünde kaynaklarıyla açıklandığı üzere Macaristan'ı kuran 13 boydan 7.'si Göktürk birliğinin dağılmasından sonra bölgeye Sibirya üzerinden gelen Türk boylandır. Macarca'da çok sayıda Türkçe gerime mevcut olduğu gibi Macaristan'da 17. yüzyılda Evliya Çelebi tarafından tespit edilmiş, Türk oymaktan tarafından kurulmuş, yok sayıda yerleşim birimi mevcuttur. Macarca Avrupa dilleri gibi Hint - Avrupa dil ailesine değil, Türkçenin de ait olduğu Asya kökenli Ural-Altay dil grubuna mensuptur. Macaristan'ı kuran boylardan 7'sinin Türk olduğu, G. Nemetk, L. Rosonyi gibi Macar bilim adamlarınca da kanıtlanmış bir husus olup, Bizans kaynakları da bu tespiti doğrulamaktadır.

Macaristan gibi bugünkü Bulgaristan'ın da kurucu unsurlarından biri, bu devlete adını veren Bulgar Türkleridir. Avrupa ve Balkanlara gelen Türkler buralarda, önce dinlerini değiştirerek yerli halkla karışmışlar, sonra da dillerini unutarak asimile olmuşlardır. Ancak, bu boylardan bugünkü Gagavuzlar, Selçuklulara katılan Peçenekler, Uzlar gibi ırki niteliklerini korumuş gruplar da mevcuttur.