KURUMSAL

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kübra ŞİRİN AKBULUT

Özgeçmiş

1988 yılında Tekirdağ'da doğdum. Evli ve bir çocuk annesiyim. Lise eğitimimi Tekirdağ Namık Kemal Lisesi'nde tamamladıktan sonra 2010 yılında Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksek Okulu Kooperatifçilik bölümünden mezun oldum. 2012 yılından bu güne Malkara Belediye Başkanlığı'nda görev yapmaktayım. 11.11.2019 tarihinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne görevlendirildim.

444 59 42 - 281

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Malkara Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün kuruluş,

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Malkara Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün kuruluş, amacı, faaliyet alanları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Malkara Belediye Meclisinin 01 Kasım 2019 tarih ve 173 sayılı kararı ile

İhdası yapılan İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı

Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri ile yürürlükte olan diğer yasa ve yönetmeliklere dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık : Malkara Belediye Başkanlığını,

b) Başkan Yardımcısı : İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Malkara Belediyesi Başkan Yardımcısını,

c) Belediye : Malkara Belediyesini,

ç) Belediye Başkanı : Malkara Belediye Başkanını,

d) EBYS : Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

e) Encümen : Malkara Belediye Encümenini

f) Meclis : Malkara Belediye Meclisini,

g) Müdür : İşletme ve İştirakler Müdürünü,

h) Personel : Malkara Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı çalışanları,

ı) SDP : Standart Dosya Planı

i) Yönetmelik : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

MADDE 5 – (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Müdür, Şef, Gerçekleştirme Yetkilisi, Memur, Taşınır ve Kayıt Kontrol Yetkilisi, İşçi, Sözleşmeli Personelden oluşur.

 

Bağlılık

MADDE 6- (1) Müdürlük, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.